C10:177

(Kartakt i tre delar.
C10:176 Överskrift
C10:177 Text och kartbild

C10:180 Skogs- och utmarkskarta)

(Hela överskriften från C10:177)
Oppunda härad        Wingåker Sochn

Skeenääs Sätegårdh, gammble Cronohemman twänne hela, hwilka hans
                Excellence Herr Kongliga Rådet högwälborne Herr grefwe Erik
                Dahlbergh till lyka med fleere i denne Sochn af Konglig
                Mayestät och Cronan i vnderdånigheet sig tillbytt, bestående
                af vnderskrefne egor och lägenheeter.
                                                                                    Åker        Eng
                                                                                    tunnland  lass
1. Starck graan och biörckleerjordh     11 24/56
2. Starck graan och biörkjord medh ör 12 18/56
        23 42/56 tunnlandh, men årlige vtsäde               11 42/56

    Bescknäset
3. Kerr och fräcken wald    6
    Wästerengen
4. Kerrwald öfwer alt        14
    Sätran
5. Hårdwald med biörckskoug och bladgräs 36
    Fräcken täppa
6. Kerr och måsewald        5                                                        61

    Nääset
7. Af god beetes marck, kan föda halfwa sommaren 6 koor
    Kalfhagen
8. Af hårdwalds marck der uthi är beete för 3 kalfwar
    Ähn en hage
9. Af stenig marck af biörck och granskoug för 2 koor

Desse hemman sampt med Båssenberga 2 skattehemman äre Bohlby, och hafwer
god skough och muhlbeete, på vthmarcken, hwilket Chartan fölliande
3die bladet, lärer vthwysa.1
Fiskie medh katzeståndh och notedrächter winter och sommar uthi
jnsiön Kolsnarn, Tämmeligh godt, både i braxeleeketyden och elliest
Humblegården wed Skenääs by till 300 stengers landh. Jtem een wedh
Säte gården sampt medh en trää gård, som af åkren tagen och dy nu äf-
wän äre för åker rächnade, i skattläggningen Considerade.

Sundh gammalt Cronohemman ½, sampt fördetta afhyst och sätegården vnder-
            lagd, ähr äfwen wähl i detta bytet begrepit, och har desse lägenheeter.
VII. Starck graan och biörckleerjord    3 34/56
VIII. Samma slags jordemåån              4 11/56
        7 45/56 tunnland, men årlige vtsädet                            3 101/116
IX. Skouggången syde och hårdwald                                                      16
    Hage
XI. Af ahl kerr sampt berg och tallskough, bete för 3 koor
Humblegård till 150 stängers landh. Jtem fiske nödtorfftigt.

Biörcknääs, gammalt Cronohemman ½, sammaledes vthbytt
XII. Starck biörck och graan  leerjordh    3 52/56
XIII. Starck biörck och graan leerjordh    3 32/56
        7 28/56 tunnlandh men åhrlige vtsäde                           3 42/56
XIV : XV. Sydewald och hårdwald                                                        20
Humblegårdh om 150 stengers landh

Skårsnääs J lyka måtto gamalt Cronohemman 1, och j lyka måtto vthi byte
                gångit.
XVI. Medellmåttig starck graan och biörcklerjord 7 31/56
XVII. Samma slags jordemån                                 6 31/56 
        14 6/56 tunnland åhrlige vtsädet är halfparten               7 13/56
XVIII. Fräcken, måse och små trindstarwald
    sampt een del sydewald            36
XIX. Lyka hage hårdwald             2                                                     38                                  
    Hage
20. Består af stenig marck medh graan och biörckskog, för 2 kor

Ofwanskrefne 3nne hemman äre belägne på Skenääs och Båsenberga egor niu-
tandess dee wilkor af skoug och uthmarcken, som bolby sielf, nembligen
timber gårdfång och wedebrandh sampt mulbeete.
Fiske både winter och sommar i Kolsnarn, med katzeståndh och note-
drächten. Humblegård 200 stänger.

(Text på kartbilden, t.v.:)
Ahlkerr
god betes marck
Eek biörck ahl sampt wideskoug
Ek och biörckskough
En deel af jnsiön
Sund
Stenbacka
Biörcknääs
Stenig marck biorckskoug
Skeenääs gård
Stenmarck eke skoug
Trägård
Humblegård
Steenbacka
Skenäs by
Eke och biörckskoug
Steenbacka
Moomarck
biörck eek graan
Biörck och aspe skoug, god betesmarck
Näset
Kohls- narn

(Text i mitten:)
hårdwald med ek
Stenig marck
graan och b iorck skough
Een och biörck skough
Biörckskoughs hård wald

Gammel Gårds- wyken
Ringsholmen
Kohls- narn

(Text t.h.:)
Berg och biörk skough
biörck- skough
Steen bac-kar ogagnelige
Stenbacka

______________________________
1) Här avses C10:180