C10:178

(Båssenbergas utmark och skog visas på C10:180)

(Överskrift:)
Oppunda härad        Wingaker Sochn

Båssenberga {A. Skattehemman        1.
                     {B. Skattehemman        1.
                    Hans Excellence Herr Kongliga Rådet och
                    högwälborne Herr grefwe Eric Dahlbergh, har desse till
                    lyka medh någre Crononohemman i denne Sochn, ifrån
                    Konglig Mayestätt och Cronan vnderdånigst vthbytt,
                    hwilka befinnes af vnderskrefne lägenheeter
                                                                                          A                      B                   
                                                                                          Åker        Eng  Åker        Eng
                                                                                          tunnland  lass  tunnland  lass
    {Leermylla af graan och biörckjordh    7 18/56
E. {Sandmylla med klappersteen och öör 4 1/56
    {Starck graan och eenjordh                   7 40/56

D. {Starck leerjord                                    8 12/56
    {Sandmylla med öhr och gruus            12 15/56
        39 30/56 tunnlandh. Fördelningen                             19 43/56        19 43/56

l. Leermylla af graan och ahljordh                                         16/56
z. Starck graan och biörckleerjordh                                        23/56
f. Leermylla och graanjordh                                                                         16/56               
10. Samma slags jordemåån                                                                         20/56
g. Starck leerjordh                                                                                        35/56
h. Medellmåttig starck leerjordh                                                               1 36/56
j. Sammaledes                                                                                               37/56    
        Summa på hwarderas anpart                                      20 26/56          23 19/56

1. Syländh wald medh starr och hård wald ihoop                              4                       4 
2. Sköönwald                                                     3}
3. Wästerengen hårdwald medh biörckskoug 18}
4. Österengen starrwald                                    3}
5. Bållengen hårdwald 1/3, tranbärs                   }
                      måsewald 2/3                             55}                            97
6. Sågkerret syde och hårdwald                         7}
7. Hårdwald och kerrhöö i hoop                        1}

8. Österengen hårdwald                                   20
9. Kerrwald dersammastädes                           24
10. Sköön och hårdwald                                   3
11. Össengen hårdhwald                                   20
12. Lillwads och Engstugu engarna hårdwald  4
13. Ähn een lyten eng kerr och sydewald         3
14. Wads engen hårdhwald om                        10
15. Johkstycklet måse och hårdwald               3
16. Såg engen hårdwald                                    7
17. Nyengen, syde och skougswald                  5
18. Toog gölet måse och hårdhwald                 5                                                           104
        Summa på hwarderas åker och engh                       10 13/56   101      11 75/112  108 

    Hagar
       {19. Af stenig marck med tall och graanskough, för 3 koor.
       {20. Af små buskar och god betes wald kan föda    1 koo
{A. {21. god betes marck af hårdwald, kan vnderhålla  1 koo.
       {22. Af berg och stenig marck medh små tall och granskoug för 3 kor.
       {23. Af berg och stenig marck medh tallskough, bete till 4 koor.
       {24. Hardhwaldsbeete, kan vnderhålla 1 kalf.

       {25. Stenig marck medh biörck och graanskough, bete till 6 kor.
       {26. Stenig marck medh biörck och tallskoug, för 4 koor.
{B. {27. Stenmarck och tallskoug sampt med ahl kerrwald, bete för 2 koor
       {28. hård wald medh små biörckskough, kan vnderhålla 1 koo.
       {29. Tompt medh hårdwald, kan föda 1 kalf.

Skoug och muhlbetes wilkor på vthmarcken vtwyses Charthan, nästfölliande andra bladh.
Fiskie medh katzeståndh och notedrächter, både winter och sommar nödtorfftigh,
Qwarnar, en lyten sqwalte, som går medh höst och wår watn, till husbehoff.
Humblegårdar medh rys inrättade, 1200 stängers landh hwardera gården.

NotaBene hwadh på denne Charta manglar fins på dett andra fölliande bladet.
                                  
             Anno 1688, Mätt af 
             Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Wyks egor
Kohsnarn    Lacus
Steenbacka och moomarck
Vth- marcken tager wid
Båsenberga
Aspskoug
hårdwald och små biörckskog
Båhlsiön
Qwarn
Steenbac- kaa
Soldatstuga
Stenbacka
Engstugan
Lillwadh