C10:179

(Överskrift:)
Oppunda härad    Wingåker Sochn

Wintergata gammalt Cronohemman 1, ähr bytt från Konglig
                Mayestätt och Cronan Anno 1686, af hans Excellence Herr
                Kongliga Rådet högwälborne Herr grefwe Erick
                Dahlbergh emot jämbngodt wederlag annorsteds
                Befinnes af fölliande lägenheeter och willkor.
                                                                                          Åker        Engh
                                                                                          tunnlandh  lass
19. Graan och een leerjordh                     2 40/56
    Sandmylla af tall och ahljordh             6 16/56
20. Graan och eenjordh                            6 40/56
    Sandhmylla och öhrjord kring backar  1 20/56
        17 4/56 tunnlandh. Åhrligen halfparten                    8 30/56
21. Fräcken och måse och starrwald á        36
22. Mager och måsegången hårdwald         14
23. Syde och hårdwald                                 2
24. Syde och måsegången hårdwald            4                                   56

    Hage
25. Af syde och hårdwald medh små ahl och biörckskough
    och beete för 6 koor halfwa sommaren.

Detta hemman är belägit på hemmanen Edes egor, hwilka haf-
wa god skoug till gårdfång timber och annat, så och muhlbete, hwar
af detta äfwen som andre, niuter afgärda byss rätt till goda.
Fiske för dess gallstrandh, medellmåttigt godt.
Humblegård om 300 stengers landh, inrättat medh rys.

Anno 1688, Mätt och vthrächnat
    af Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Utmarc- ken tager wid
Soldatstuga
Afhuggin steenbac- ka småboskaps bete
Stenmarck med tall graan och biörck skough
Skårsnäs egor möta
Steen- backa
Witergatans1 egor
Wintergatan
Kohlsnarns dehl

_____________________
1) Fel för Wintergatans