C10:185

(Överskrift:)
Oppunda härad        Wingåker Sochn

Fougelmoon Oskattlagd, hans Excellence Herr Kongliga Rådet och
                    öfwerståthållaren högwälborne grefwe Christopher
                    Gyllenstierna af Konglig Mayestät och Cronan jempte
                    dee öfrige nedanstående i vnderdånigheet sig tillbytt.
                                                                                Åker        Eng
                                                                                tunnland  lass
1. Sand och moojord                20/56
2. Sammaledes                         20/56
        40/56 tunnlandh                                              20/56

3. 1 1/7 tunnland hårdwald á ½ lass    4/7
4. 7 6/7 tunnland kerrwald á 1 lass    7 6/7
5. 1 3/14 tunnland kerrwald á ½ lass 17/28                        9 1/28
6. Hage af stenig marck kan föda 1 koo.
    Humblegård 50 stengers landh.

    Åkren á 3 ½ korn            - : 15 : 4
    4 1/8 lass höö á ½ daler  2 : 2 : -
    Skougen                           - : 3 : -
    Muhlbete                         - : 3 : -   
    Humblegården                 - 2 : -            2 : 25 : 4

Kohlartorp Oskattlagd, med ofwanstående Tittull.
1. Sand och moojord        16/56
2. Sammaledes                 24/56
        40/56 tunnlandh. Men årligen                            20/56
3. 1 ½ tunneland kerr och måssewald á 1 lass 1 ½
4. 7 3/7 kerr och måsewald á ½ lass      3 5/7
5. 2 4/7 tunnlandh hårdwald á ½ lass    1 2/7                        6 ½
    Hage
6. Kerr och måsewald med små tallskough, kan half-
    wa sommaren föda 2 stycken koor.
    Humblegård 20 stengers landh.

            Räntan
    Åkren á 3 korn                - : 8 : -
    2 3/8 lass höö á ½ dale 1 : 6 : -   
                                                            1 : 14 : -

Billstorp kan stå för 1/8 mantahl
1. Sand och moojord
2. Samma slags jordemån
        1 34/56 tunnlandh. Men årligen                         45/56
3. 5/14 tunnlandh kerrwald á 1 lass        5/14
4. 18 ½ tunnland kerrwald á ½ lass        9 3/4                         9 4/7
5. Hage af stenig marck, med biörck och tallskoug.
    Kan halfwa sommaren föda    2 stycken koor.
    50 stengers land humblegård.

            Räntan
    Åkren á 4 korn                1 : - : 9
    4 ½ lass höö á 3/4 daler  3 : 12 : -
    Skoug och bete                - : 16 : -   
                                                               4 : 28 : 9

Steenbäckstugan kan stå för intet hemman tahl; med fölliande Ränta.
1. Moo och sandhjord        20/56
2. Sammaledes                   28/56
        48/56 tunnlandh halfparten årligen                24/56
3. 3 11/14 tunnland hårdwald med små
                ahlskoug á 3/4 lass          2 44/56
4. 3 3/14 tunnland kerrwald á 1 lass 3 3/14                      6 3/56
5. Hage af stenig marck med små tallskoug, för 1 koo
    Humblegård 100 stengers land, litet bärande.

            Räntan   
    Åkren á 3 korn                  - : 13 : 16
    2 5/8 lass höö á 5/8 daler 1 : 20 : 12
    Humblegård                      - :  2  :  -            2 : 3 : 18

Alle ofwanstående hemman äre belägne på Crono Allmenningen
Kolmarden och hafwer nödtorfftig skoug och bete.

    Mett Anno 1694 af Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Fougelmon
Steenbacka med små biörckskoug

Sandmarck och biörckskoug

Steenbäckstugan
Steenmarck med tall och biörck skoug

Steenbacka
Kolartorp
Tallskoug
Kerrwald

Afrögda steen backa
linda
Billstorp
Stenbacka
Stenbacka af små tallskoug
Stenbac- kar

Schala Vlnarum

(Senare text i nedre marginalen:)
Reviderad 1728 i September