C10:186

(Överskrift:)
Oppunda härad

Toolstugan Oskattlagd uppå Crono allmenningen Kolmarden, hwilket
                hans Excellence Herr Kongliga Rådet och öfwerståthållaren högwälborne
                grefwe Christopher Gyllenstierna från Konglig Mayestät
                och Cronan i vnderdånigheet sig tillbyter.
                                                                                        Åker        Eng
                                                                                        tunnland  lass
1. Moo och Sandhjord            28/56
2. Samma jordemån                44/56
        1 16/56 tunnland men åhrlige vtsäde                     36/56

3. 5 11/14 tunnland hård wald á ½ lass    2 25/28
4. 1 11/14 tunnland mååsewald á 1 lass   1 11/14
5. 3 9/14 tunnland hårdwald á 1 lass        3 9/14
6. 9/14 tunnland hårdwald á 1 lass              9/14                        8 13/14

7. Hage af stenig marck med små biörckskoug
    kan halfwa sommaren föda 3 koor.
8. Af stenig marck kan föda 1 koo.

Detta ähr belägit på Crono Allmenningen, och har god skoug och bete.
Fiskie med nätiande och note drachter i Tolsiön, lytet. Humblegård 20 stenger.
   
        Räntan
    Åkren á 3 korn                - : 20 : 19 }
    3 ½ lass höö                    2 : 6 : -     } 3 : 2 : 5
    Skoug och beete              - : 7 : 10  }

(Text på kartbilden:)
Stenbackar med små tallskough
Måse små tallskog
Stenmarck och biörckskog
Tohlsiön

Scala Vlnarum

Mätt Anno 1694 af
            Erik Agner

(Senare text i nedre marginalen:)
Reviderat 1728