C10:187

(Kartakt som hör till C10:188 m fl)

(Överskrift:)
Wingåker Sochn

(Rubrik nedtill på sidan:)
    General
    Carta
    uppå
Sätegården Barcksät-
ters innehafwande skogs egor
hwilka äre mätte Anno 1694
och lyder till dee fölliande
6 blaaden. Sampt Sätegår-
den Skalltorps innehafwandes
                        häfd.
(Påklistrad lapp med texten:)
[wh]ars egor till dess skoug, mulbete
och fiskiewatn som det innehade
då bytet med Konglig Mayestät och Cro-
nan wart bewilliat med mera
Mätt och Delinierat 1689 af Erik Agnerj

(Senare notis under lappen:)
den 27 November 1779 befans att
Denna lapp var pålimmad med nedanstående
Rubriqwe. betyga
C. Holmlund      ..  Holmbrinck

(Text på kartbilden:)
Solberga egor
Miählnäs egor
Östermåsen
Jonstorp
Källtorp
Ramninge hetter här effter
Moo och stenmarck med tall graan och biörck skough
Tranmogöl
Tranmoon
Qwastorp
Baggehult
Stenig marck med graan och tall men mästedelen
biörckskoug och god beetes marck ibland
Skogstorp
Graan, furu och biörckskough
Smått timber ibland
Hwirn Lacus
Ormöön
Rysön
Bäckershåfs häfd, vngefer
Skiringstorp
Ladengen
Skiringstorp
Erichstorp
Slukstorp
Barcksätter
Boda åå
Bonnerå egor
Söörtorp
Dammen
Stenig marck med tall gran och biörckskoug
Steenmarck och biörckskough
Kerrsätter
Storängen
Skalltorps häfd efter denne prickning
Biälken
Näset
Skalltorp
Qwarngöl
Foustorp
Swinnäset
Hammar
Fårsa
Miöhlquarn
Sågh
Stoorfårsa
Miölquarn

Scala Ulnarum