C10:188

(Kartakt i tre delar
C10:187 Skogskarta
C10:188 Överskrift, text och en del av kartbilden
C10:189 Resten av kartbilden
)

(Överskrift:)
Oppunda härad        Wingåker Sochn

Barcksätter Säterye, Reducerat ifrån Wälborne fru Gunilla Gyllenstierna
        som sedan af Konglig Mayestät hänne på lyfs tyd allernådigst förundt
        men sedermera af Wälbemält Fru åther emot andre sine Allodial frälse
        hemman vthbytt och således effter Konglig Mayestäts vgångne Methoden
        vnder ny Ransaak- och Skattläggning kommit, hwar wid fölliande
        willkor och lägenheeter äre befundne.
                                                                               
                                                                                                                              
1. Starck graan och biörck leerjord    12 26/56      Fölliande lägenheeter
2. Starck graan biörck och tall leerjord                  skole af fruun wara uptagne
    mycket steenbundin och grund        6 28/56      och på kostade, hwarföre
3. Stoorengs täppan med biörck och                      hon förmenar dee icke böra 
    graan leerjord                                  1 30/56       komma hänne /till/ gravations
6. Ahl och talljord med steenröör       1 13/56       bytet:
E. Ahl och talljordh                            1 1/56                                  Åker        Eng
                              10 16/56 tunnland                                             tunnland  lass
    Halfparten är årlige vtsäde                                                           5 8/56
                                                                                Åker        Eng
                                                                                tunnland  lass
4. Biörck och tall leerjordh                4 10/56    
5. Graan och biörck leerjordh            10 42/56   
        27 24/56 tunnlandh som är årligen                  13 40/56

(Klammer runt no 7 till no 14 med texten:)
Wälborne frun wiste en speci-
fication att hon 1300 daler på desse
engiars förbät-trande vtkostat
Men måste rächnas för årss rög-
ningen
    Stoorengen
{7. 5 tunnland mager måsehårdwald á 1/4  1 1/4
{8. 23 tunnlandh kerrwald á 2 lass    46
    Ruddambssengen
{G. 2 1/7 tunnlandh kerrwald á 2 ½ lass  5 5/14
    Lillengen
{9. 1 4/7 tunnlandh hårdwald á 3 lass       4 5/7
{10. 5 5/14 tunnlandh kerrwald á 3 lass 16 1/14
    Rysöön
{11. 1 5/14 tunnlandh kerrwald á 2 lass    2 5/7
{12. 13 tunnlandh kerrwald á 3 ½ lass     32 ½
    Ormöön
{13. 6 tunnlandh måsehårdwald á 1/4 lass 1 ½
{14. 6 tunnlandh kerrwald á 3 lass            18
    Swynnäset
L. 23 tunnlandh sydewald och kerrwald á 2 lass
        påkostat 1200 daler och rächnas för milli-
        ration
                                                                            128            46  

    Hagar
{16. Af berg och steenmarck medh tall biörck
    och graan skoug, kan föda 14 koor
{17. Af sydewald och godt bete för 4 koor
{18. Pårss och sydewaldsmarck kan föda 2 koor

Skougen består mäst öfwer alt medh berg och stenig marck medh godh fång och
wedh skoug af tall biörck och graan, men timbret mästedelen vthuggit,
Muhlbete på vthmarcken hehl godt, för utan i ofwan skrefne hagar.
Fiskie med katzeståndh och mierdelägen, uthi leeketyderne fångas gäddor wra  
geddor abbor och mörter, så och elliest både winter och sommar notedräch-
ter.         20. Humblegård med kupor inrättat till 5594 stengers landh.
Numero 19. Twänne träägardar med åthskillige fruchtbärande trän inrättat.

Sluutstorp Cronohemman ½ är af samma beskaffenheet som sätegården.
22. graan tall och biörckjordh    5 28/56
23. af lyka slags åkerjordh         5
24. ahl och talljord                     28/56
        11 tunnlandh, men årlige vtsädet                    5 28/56
25. 3 tunnlandh kerrwald á 3 lass     9
    Storsiööengen
26. Sampt med Mörcköö, som består en
    dehl af skön biörck och annan löf-   
    skoug, 9 ½ tunnlandh som slåås 2 lass    19                        28

Fiskie för dess landh och strandh, sampt i jnsiön Thisslången nödtorftigt.
    Hage
27. Af berg och stenig marck medh graan och biörckskoug, för 8 [koor]
Skoug och muhlbeete på uthmarcken med Bercksätter.

Nääset Oskattlagd på Barcksätters egor, beståår af nedan skrefne lägenheeter.
106. Af biörck och tall leerjordh        1
107. Af biörck och grund tall lerjord 44/56
108. Af lyka jordemån                         8/56
        1 52/56 tunnlandh. Men årligen                          54/56
109. 3 2/7 tunnlandh kerr och tranebärswald á 1 lass              3 2/7

    Besee desse egor widare, och fölliande blaad.

(Text på den nedvikta fliken med kartbild t.h.:)
Foustorp
Steenmarck och biörckskoug

Alnar

(Senare text längst ned t.h. i marginalen:)
Anno 1740 är denna Charta til dess uthräcknin pröf-
wad, för jemföring emot 1727 åhrs Skattläggning
öfwer Barcksätter med underliggande hemman då har (hwad)...
som fans wara felat, blef uti Chartae Beskrif-
ningen ändrat.