C10:191

(Kartakt i två delar
C10:190 Hela överskriften
C10:191 Text och hela kartbilden
)

(Överskrift från C10:190)

Oppunda härad    Wingåker Sochn

Laduengen Cronohemman 1/4, hwilket från Konglig Mayestät och Cronan wälbor-
             ne fru Gunnilla Gyllenstierna, tillyka med Sätegården Barcksätter
             sampt flere hemman och oskattlagde torp, emot sine allodial
             frälsehemman vnderdånigst sig tillbytt, bestående af fölliande le-
             genheeter.
                                                                                    Åker        Engh
                                                                                    tunnland  lass
15. Ahl och talljord af löösmylla        2 14/56
16. Samma slags jordemån                 2 10/56
        4 24/56 tunnlandh                                                2 12/56
17. 6 13/14 tunnlandh hård och sydewald
                   ihoop á 1 ½ lass             10 11/28
18. 1 3/14 tunnlandh sydewald á 1 lass 1 3/14                         11 17/28
    Hagar 3 stycken
19. Bestående af moomarck med vng tall och
    små biörckskoug, kunna tillhopa föda 3 koor.

Skougtorp Oskattlagd uppå Barcksätters egor
                  beläget och Cultiverat
51. Ahl och talljord, af grund åkermån    35/56
52. Samma slags jordemåån                     35/56
        1 14/56 tunnlandh, men årlige vtsäde                  35/56
53. 6/7 tunnlandh hårdwald á 1 lass            6/7
54. 3 3/14 tunnlandh hårdwald á 1 lass    3 3/14                        4 1/14
    Hagar 2 stycken
55. Af mager tall och biörckmoowald kunna
    föda tillhopa 2 kalfwar halfwa sommaren.

Jonstorp Oskattlagd Sammaledes på Barcksätters egor uptagit,
               sampt vnder bemelte byte begrepit, haar desse egor.
57. Sandh och moojordh            14/56
58. Sandh och moojordh            13/56
         27/56 tunnlandh. Årlige vtsädet är                    12/56
59. Engen är nys intagen och kan bära
    när hon blifwer rögd och till sin Cultur kommer                    3
    Hagen
60. Af moomarck medh tall och biörckskoug,
    kan föda 1 kalf.

Östermåsen Oskattlagd uppå ofwanbemelte Barcksatters egor
61. Sandh och moojordh            50/56
62. Sandh och moojordh            35/56
        1 45/56 tunnlandh, men årligen                        87/112
63. Stenig wald medh tall och biörckskoug
    kan årligen bära                        4
64. Stenig wald med småå biörckskough 1 ½                      5 ½
    Hagen
65. af mager wald med små tall och biörckskoug, kan föda 1 kalf

    Föllier nu wydare Barcksätters egor, nästa bladh  

(Text på kartbilden:)
Steen backar
Skougstorp

stenbackar
Laduengen

Scala Vlnarum

(Senare text i nedre marginalen t.h.:)
Reviderat 1740 uti Juni
månad, då hwad som fatades uti
uthräckningen blef i Beskrifningen
ändrat.