C10:195

(Överskrift:)
Oppunda härad        Wingåker Sochn


Lille Fårssa Cronohemman ½ sampt med en miöhl och sågeqwarn, så och
                en järnhammar som Herr Öfwersten Gyllenpistol brukar
                vnder sin sätegård Skalltorph, är en dehl belägit på Crono
                Allmenningen med störstedelen på Barcksätters egor beståen-
                de af effterskrefne lägenheeter och byegor.
                                                                                  Åker        Engh
                                                                                  tunnland  lass
33. Biörck och talljord          2 31/56
34. Samma slags jordemån      49/56
35. Ahlmylla och sandjord       52/56
36. Ahl och talljordh                44/56
37. Biörck och tall leerjordh      9/56
38. Samma jordemån               31/56
         5 48/56 tunnland Men årlige vtsäde                 2 52/56

39. 1 2/7 tunnland sydewald á 1 lass    1 2/7
40. 5/14 tunnland hårdwald á 1 lass     5/14
41. 6/7 tunnland kerrwald á 1 1/4        1 1/4
    Hagen
42. 1 3/7 tunnland kerrwald á 1 ½        2 1/7
43. 1 2/7 tunnland kerrwald á 1 1/4      1 17/28
    Holmen
44. 1 9/14 tunnlandh kerrwald á 2 lass 2 2/7
    Hammarbergskerret
45. 3 9/14 tunnland kerrwald á 1 lass   3 9/14
    Mooengen
46. 5 ½ tunnlandh hårdwald á 1 lass     5 ½
    Såg engen
47. 3 tunnlandh sydewald á 3/4 lass     2 1/4                          22 5/14
    Hagen
48. Beteshage af kerrwald och steenmarck
    med graan och löfskough, kan vnderhålla
    hela sommaren 8 stycken koor.

Här förutan på vthmarcken och Allmenningen sampt Barcksätters
godt muhlbete, så och nötorfftigh skough till bygnadh wede
brandh och löftächt.
Humblegård wedh 200 stengers landh medh rys inrättat.

Täppor och engiar som brukas vnder hammaren.
110. Sandhmylla af ahl och talljordh 52/56 tunnland årligen    26/56
111. 1 9/14 tunnland kerrwald á 1 ½ lass                                               2 13/28

Barcksetter medh der under lydande föregående
hemman och torp, äre mätte Anno 1690, och endehl
tillförende 1684 af
                                Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Crono Allmen- ningen Kålmården på denne sidan om åhn
Stenigh beetes marck
Steenbackar
Pårssliung mååse
Hammar
Steenbackar dock betesmarck
Stenig betesmarck
Lill Fårsa
Steenbacka
Sågquarn
Miölqvarn
Stoorfårsa
quarn

Scala Vlnarum

(Senare text i nedre marginalen:)
Anno 1740 försöktes uthräckningen
på Lilla Forssa och befans riktig