C10:196

(Överskrift:)
Oppunda härad

Edeltorpet heller Moon här till oskattlagd uptagit på bolbyn Edes egor, hwilket
hans hög greflige Excellence herr Kongliga Rådet och General Gouverneuren
högwälborne Herr grefwe Eric Dahlberg af Konglig Mayestät och Cronan i
Vnderdåninigheet sig tillbyter.
                                                                                        Åker        Eng
                                                                                        tunnland  lass
1. Starck och grund biörcklera och granjord 1 24/56
2. Samma jordemån                                       2
3. Biörckleera och sand öörjordh                    16/56
4. Öhr och sandmylla medh biörckjord           16/56
         4 20/56 tunnland men årligen                                2 10/56
5. 15 13/14 tunnlandh hårdwald á 1 lass 15 13/14
6. 2 ½ tunnlandh kerrwald á 1 ½ lass           3 3/4
7. 5 4/7 tunnlandh hårdwald á 1 lass            5 4/7
8. 2 5/14 tunnlandh kerrwald med små
               ahlskough á 1 lass                        2 5/14
9. 3 9/14 tunnlandh ahlkerrwald á 1 lass    2 13/28
10. 1 9/14 tunnland hårdwald á 1 ½ lass    3 9/14                        33 5/7
    Hagar
{11. Moohårdwald med tallskoug beete för 2 koor
{12. Stenig moomarck med vng talltimberskoug,
{    kan vnderhålla 2 koor.
{13. Moo och liung hårdwald med små biörckskoug : 2 koor.

Detta har äfwenwähl på vthmarcken med Bolbyn nödtorfftig skoug och mulbete
Humblegård 100 stängers landh.

    Räntan effter Skattläggnings Methoden.
                                      {Åkren á 4 ½ korn            7 : 3 : -
Kan stå för 1/4 Mantal {14 3/8 lass höö á 20 öre  3 : 27 : 12
                                      {Humblegården                - : 4 : -
                                      {Muhlbeete                       - : 9 : -       
                                                                             11 : 11 : 12 Solfwermynt

(Text på kartbilden:)
Österåker   Sochn
Hulta    egor  möta
Moon
Kalftompt 1 kalf
Vtmarcken på desse sidor

Scala ulnarum