C10:197

(Överskrift:)
Wingåker Sochn

Muncketorp Cronohemman 1/4. Men ifrån Konglig Mayestät och Cronan af
                    Wälborne fru Gunnilla Gyllenstiärna vnderdånigst vthbytt
                    och hafwer vnderskrefne lägenheeter och tillegor.
                                                                                       Åker        Engh
                                                                                       tunnland  lass
I. Ahl och biörckmylla med ör ibland    3
II. Ahl och biörckjord med klappersten 3
III. Samma slags jordemån                    48/56
IV. dito jordemån                                   14/56
         7 6/56 tunnland åhrlige vtsädet                            3 31/56

1. 17 tunnland hård och kerrwald á 7/8 lass 14 5/7
2. 5 tunnland syde och måsewald á 1/3        1 2/3
3. 1 ½ tunnland kerrwald á 1 lass                 1 ½                        17 5/6

    Hage
4. af steen marck och biörckskoug, kan vnderhålla 4 koor halfwa sommaren.
Ähr afgerda på skattehemmanets Geringe egor, hwarest finnes nödtorfftigh
skoug huus bygnad gårdfång och wedebrandh, så och godt muhlbeete.
Fiskie vti Össgerning siön, och Hwyren medh notedrächter lytet.
Humblegård om 220 stengers landh.

    Anno 1689, Mätt af
    Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Ösgerningen
Tufwig wald med biörckskog
Kerr med biörckskogh
Stenig betesmarck
Muncketorp
Måse och tallskog

Ahlnar

(Senare text i nedre marginalen t.h.:)
dessa Muncktorps hemman /ägor/ är til
uträkning pröfwde åhr 1740, och
riktige befundne