C10:199

(Kartakt i två delar:
C10:198 Rubrik
C10:199 Text och kartbild
)

(Överskrift från C10:198)
Oppunda härad    Wingåker Sochn

Läppa gamalt frälsehemman 1, hwilket hans greflige Excellence Herr Konglige
Rådet  fältmarskahlken och General Governeuren högwälborne Gref
Nills Bielke, till Konglig Mayestät och Cronan vnderdånigst updrager
emot sätegården Giäddeholm och der vnderliggiand godz beståen-
de af vnderskrefne wilkor och lägenheeter. Nembligen
                                                                                        Åker        Eng
                                                                                        tunnland  lass
I. Sand och leermylla till skafftes        3 44/56
II. Sand moo och gorrjordh                  2 32/56
III. Sandh mylla af biörck och talljord 4 24/56
IV. Ahl och tall lättmylle jord               1
V. Samma jordemån                                18/56
         12 16/56 tunnlandh. Men årlige vtsäde                6 8/56

6. 1 13/14 tunnland hårdwald á 3 lass    5 5/14
7. 3 1/7 tunnland hårdwald á 2 1/4         7 1/14
8. 2 3/14 tunnland sydewald á 1 ½         3 9/28
9. 1 3/14 tunnland hårdwald á 1 lass    1 13/14
10. 6 1/7 tunnland kerrwald á 1 ½        9 3/14
11. 13/14 tunnland Sydewald á 1 ½     1 4/28
12. 3 5/14 tunnland Sköönwald á 3    10 1/14
13. 3 3/14 tunnland hårdwald á 1 ½    4 23/28
14. 8 tunnland kerrwald á 1 lass          8
15. 3 3/7 tunnland kerrwald á 1 lass    3 3/7
    Hagar
{16. Af stenig marck med små biörcklöfskough
{    kan vnderhålla 4 koor
{17. Af kerrwald med små biörckskough
{    kan födh 2 koor halfwa sommaren.

Detta hemman niuter sin afgärda rätt på Bolbyns Stafhälla egor
hwilken hafwer nödtorfftig skough till gårdfång timber af tall och graan,
löf och något näfwerskough, sampt godt muhlbeete på vthmarcken.
Fiskie vthi jnsiön Jällmarn med notedrächter både winter och sommar
Humblegård med rys inrättat till 1400 stängers landh.
En miöhlqwarn med öfwerfall som herrskapet tagit 4 tunnor tull span-
nemåhl af, och allenast går medh höst och wårwatn elliest intet,
beklager åbon, sig ey kunna skaffa före, effter som sedan Julita Bruks-
och Forssby Wederqwarn blifwit upsatte, han ganska ringa mälds
hafwa kan, och ty /:jämpte sågen där hoos upsatt, som så i mangell af
watten som timber:/ ey mera än vnderhållningen kan af sig kasta.

    Mätt Anno 1691 af
    Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Vtmarc-ken
Steenmarck och biörckskough
Sågen
Miölqvarnen
Jälmarn
Siön
Vthmarcken möter

Alnar

humblegård
Läppa
Bosebroo hegnar
Stenmarck ock biörck skoug och god betesmarck
linda
Bergh och steenbacka
Skoug och god betesmarck
Stenbac-ka
Jälmartorps hägnar

(Senare text i nedre marginalen:)
Reviderad 1815
NCB