C10:200

(Överskrift:)
Oppunda härad    Winåker1 Sochn

Boda qwarn Herr Öfwerstens wälborne Herr Johan Gyllenpistol frälse-
                    hemman ½, hafwer vnderskrefne lägenheeter.
                                                                                                Åker        Engh
                                                                                                tunnlandh Lass
1. Starck graan och eenjordh        2 36/56
2. Sammaledes                              1 14/56
        3 50/56 tunnlandh. Men årligen                                       1 53/56
3. 3 2/3 tunnlandh kerr och sydewald á 3 lass 11
4. 4 1/4 tunnlandh kerr och sydewald á 1 ½ lass 5 5/8                          16 5/8

För uthan desse lägenheeter en miöhlqwarn af    par stenar
med ett åhlfiskie som består af sin egen ränta.
Detta niuter sin afgärda rätt på Bonnerå egor, hafwandes
knap skoug och mulbeete effter dess egor med många andra
afgärda byars intagor är beswärat och mycket instängd.
Fiskie med noot och mierdelägen nödtorfftigt.

Qwarngölet Samma härres frälsehemman 1 består af
            nedanskrefne herligheeter.
5. Starck gran och eenjord med klappersten    5
6. Medellmatigh diup och starck granjord      4
        9 tunnland Men årligen                                                     4 ½
7. 5 tunnelandh syde och hårdwald á 2 ½     12 ½
8. 5 tunnland kerr, syde och pårsswald á 2 lass 10
9. 5 tunnland kerrwald á 1 3/4 lass               8 3/4
10. 3 1/4 tunnlandh hårdwald á 2 lass          6 ½                                 37 3/4
11. Hagen bestående af stenig afrögd moo
    marck, deruthi beete för 5 koor.    

Ähr afgierda på Barcksätters egor, hwilka, för detta
hemman boskaps wägen merendels är igenstängde,
niuter lykwähl så god skoug som Bolbyn.
Haar godt fiskie winter och sommar för dess landh och
strandh med katzeståndh notedrachter och mier-
delägen, kan fångas gäddor, abor mört och ålar.
Rys humblegårdhar till 750 stängers landh.

Boda qwarn, hwilken till halfwa strömen kommit
hemmanet Boda qwarn, och den andra halfdelen
Qwarngölet till, hafwer förr bestått af twänne
huus och ett par stenar hwardera, äre nu hemmanen
ifrån tagne, bygde tillhoopa och brukas af en möl-
nare, som deraf så wähl som åhlfiskiet årligen
skattar 12 ½ tunna spannemåhl och 5 lisspund torr åhl.


    Mätt och uträknat 1689
    af Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Bielken Lacus
Vtmark
Mase
Kerr
Soldat hemman
Stenbackar och betesmarck
Steenbacka
Steenbacka
Pårs- liung måse
Steenbacka                               
Hwyrn
Qwarngöle
Mölnarens hage
Boda
Mölnarstugan
Miöhlquarn
Sågquarn
Bodaqwan2
Kråketorp
Fosstorps hegna
Boda intagor

Swenska Alnar

________________________
1) Egentligen Wingåker
2) Fel för Bodaqwarn