C10:201

(Överskrift:)
Oppunda härad        Wingåker Sochn

Lundbyskough gammalt frälsehemman 1, hwilket hans greflige Excellence
                herr Konglige Rådet och öfwerstååthållaren högwälbor-
                ne gref Christopher Gyllenstierna, Konglig Mayestät
                och Cronan vthi byt emot Crono godz uthi Mallma
                Sochn vnderdånigst vpdragit och afstådt, hwilket nu
                Jnfanterie Staten är påfördt och består af vnder-
                technade willkor och Ränta
                                                                                              Åker        Engh
                                                                                              tunnland  lass
I. Medellmåttig starck gran och ahljord     8 4/56
II. Starck biörck och graan jord                6 20/56
III. Ahl och biörckjordh                               50/56
            15 28/56 tunnlandh. Årlige vtsäde                            7 42/56
1. 18 tunnland hårdwald med biörckskoug á 1 1/4 22 ½
2. 21 tunnland steen och biörckskougs wald á 1/5 4 1/5
3. 6 9/14 tunnlandh hårdh wald á 1/3 lass     2 1/4
4. 16 tunnland Måsegången kerrwald á 1 lass    16
5. 2 10/14 tunnlandh hårdwald á 1 ½ lass    4 11/28                          49 1/3

6. Twänne stycken beteshagar med stenig marck
    af graan och biörckskough, kun/na/ föda 4 koor.
Ähr afgierda på Lundha egor och niuter
medh Bolbyn och dee andre afgerda byar-
ne nödtorfftig skoug och muhlbete.
Här om widare, beses Lunda skougs Charta
som fins igen föregående    Bladhet

Räntan effter Skattläggnings Methoden
    Åkren á 5 korn                           15 : 24 : -
    8 ½ lass höö á 1 daler                  8 : 16 : -
    Skougen                                       1 : 30 : -
     Muhlbete                                     - : 10 : -
Humblegården 200 stängers land    - : 8                   30 : 24 : -

Mätt Anno 1690 af
                Erik Agnerj

(Text på kartbilden:)
Vthmarcken möter
Steenbacka och betesmarck
Steenbacka
Steenbackar
Lundbyskog
Lundatorps och Bäcketorps hegnar
Nytorps och Kaflinge hegnar
Berg och steenbacka
Steenbacka ock betesmarck
Granskoug och måsemarck
Stenig och god betes marck

Alnar