C10:202

(Överskrift:)
Oppunda härad

Snåra Cronohemman ½, Men 1688 från hans Konglig Mayestät och Cronan af hans
        Greflige Excellence Herr Konglige Rådet, och General General1 Gouverneuren, hög-
        wälborne gref Eric Dahlbergh, emot sine frälsegods uth-
        bytt, och består af effterskrefne lägenheeter och Ränta.
                                                                                                    Åker        Eng
                                                                                                    tunnland  lass
1. Medellmåttig starck och jämbnflat lerjord    3 55/56
2. Leermylla                                                      3 20/56
        7 19/56 tunnland. Men årlige vthsädet                              3 75/112
3. Mestedelen hårdwald                                    24
4. Ahlkerrs wald och med wydhskoug öf-
    werwäxt, kan rödias till                                16                                       40

Ähr afgärda på hemmanet Edes egor och niuter med
det sin nödtorfftig skoug och muhlbete.
Hage af mojord och tallskoug för 4 koor. 
Fiskie uti Låtra siön lytet.
Humblegård med rys inrättat, till 270 stängers land.
    Räntan effter Methoden.

(Text på kartbilden:)
Bromma egor
Utmarc- ken
Vtmarc-ken
Hagen
Snåra

Låtra egor
________________________
1) General skrivet två gånger