C10:204

(Karta över Ekeby i flera delar:
C10:203 Skogskarta
C10:204 Text Ekeby
C10:205 Del av rubrik
C10:206 Inägokarta

C10:208 Strökerret)

(Överskrift:)
Oppunda härad
             {A. Cronohemman 1, hwilket hans greflige Excellence högwälborne
             {    Herr gref Christopher Gyllenstierna till Konglig Mayestät och Cronan
Ekieby  {    i vnderdånigheet afståt emot andre gods uthi Malm Sochn
             {B. Cronohemman 1, Reducerat från Salig Herr Nills Lillie-
             {    höök, warandes bägge Jnfanterie Staten på löön ansla-
gen, beståendhe af vnderskrefne willkor och lägenheeter. Nembligen
                                                                                     A                        B                   
                                                                                     Åker        Eng    Åker        Eng
I. Starck graan och eenjord                   18 48/56
II. Lagom starck graan och eenjordh    16 48/56
        35 20/56 tunnlandh
    Fördelningen effter teg skiffte                                 17 38/56           17 38/56
III. Ahl och tall leerjordh medh öör kring backarna      3 32/56
IV. Af samma wilkor och beskaffenheet                                                 4 32/56       
        Summa på hwardera gårdens dehl                       20 4/56              22 24/56
    Men åhrlige vthsädet är halfparten                           10 2/56             11 12/56             
V. 26 3/14 tunnlandh kerrwald á 2 lass        52 3/7
VI. 9 6/7 tunnland kerrwald á 1 lass            9 6/7
VII. 5 5/7 tunnland kerrwald á 3 lass          17 1/7
XII. 23 4/7 tunnland kerr och trind
                   starrwald á ½ lass                    11 11/14
        91 3/14 tunnlandh á halfpart hwardera                           45 17/28            45 17/28

    Syltmåsen
VIII : IX. 11 tunnland kerrwald och dybotns wald á 1 lass     11
    Syltmåsen
X : XI. 12 5/14 tunnland kerr och dywald á 1 lass                                            12 5/14

Fölliande Bladh:
{    Myrkerret
{XVII. 2 tunnland kerr och dywald á 1 lass    2
{    Ströökerret
{XVI. 2 6/7 tunnland kerrwald á 2 lass     5 5/7
{XXI. 2 4/7 tunnland kerrwald á 1 lass     2 4/7                    10 2/7
{    Myrkerret
{XVIII. 2 3/14 tunnland kerrwald á 1 lass 2 3/14
{    Ströökerret
{XVIIII. 4 6/7 tunnland kerrwald á 1 3/4 lass 8 ½                                           10 2/7   
       
                               A                               B                           
Summa på              Åker         Eng           Åker         Eng       
åker och engh        10 2/56   66 25/28     11 17/56   68 23/28

Denne by tillyka medh Knutsta 2:ne Boohammar 1 och Backa hemman ½
äre alle uth Bolbys rättigheeten Jntresserade, hafwandes knap skough,
emedan den merendes1 är för några åhr sedan afbränt, till småt timber
wedebrandh och gårdfång, muhlbete, för uthan den långa wägen för boskapen
att dryfwa, beklaga bolbyarna, att Hielmsätter 1/4 hemman och Bålwedstorp
oskattlagd, till största delen och bästa marcken hafwa instängdh
påståendes Bålweds torpet måtte vthryfwas och ödeläggias igen. Här om be-
see Carthan näst föregående bladh.

XX. Af kerr och starrwald, godh betesmarck, lyder till bägge
XIII. Af skönt beete lyder till                        A.
XV. Af sammalunda beete, kommer till        B.

    Räntan på föreskrefne lägenheeter.
    A. {Åkren berächnas á 6 korn            26 : - : 21
         {23 lass höö á 3/4 daler                 17 : 8 : -        43 : 8 : 21
   
    B. Räntan sammaledes                                              44 : 13 : -

    Mätt Anno 1692 af
    Erik Agner
__________________________
1) Fel för merendels?