C10:210

(Kartakt i två delar:
C10:209
Överskrift och text på flik
C10:210 Text och kartbild
)

(Överskrift från C10:219:)
Oppunda härad        Leerbo Sochn

            {A. Cronohemman 1 förmedlat till halfft, hwilket härads-
            {    skrifwaren till Booställe indelt och förordnat är,
Spånga {B. Herr General Mayor Rebonner frälsehemman 1.
                Hafwa tegskiffte med hwar andre både uthi åker och eng,
                som beståå af nedanskrefne lägenheeter.
                                                                                    A                    B               
                                                                                    Åker        Engh  Åker        Engh
                                                                                    tunnland  lass    tunnland  lass

I. Starck graan och een leerjordh        9 1/56
II. grund graan och talljordh med öhr    3
III. Starck graan och eenjord              8 2/56
IV. grund och starck graan och talljordh 3 40/56
        23 43/56 tunnlandh fördeles                               11 49/56            11 49/56
     Dett ständige vtsädet och bruuket                           5 53/56             5 53/56

    Wäster Engen
V. 7 ½ tunnlandh mager hårdwald á        7 ½
VI. 1 5/14 tunnlandh hårdwald á 3 lass   4 1/14
    Sund Engen
VII. 8 2/7 tunnlandh kerrwald á 3 lass     24 6/7
VIII. 6 ½ tunnlandh hårdwald á 2 lass     13
VIIII. 1 5/14 tunnlandh jämbn sydewald
                                       á 3 lass               4 1/14
        53 ½ lass : fördeles till                                                     26 3/4                26 3/4

    Hagar och tompter
X. Öken hagen, af gammall gammall1 åker af grund talljordh,
    som medelst mangell af hööbohl ey kunna uptagas, vtan
    brukas af bägge gårdarna till koohage.
XI. Af ahl och tallskough, sampt betesmarck, kommer till B.
XII. Består af samma slags wald kommer                     till A.

Ähr Bolby, hwilkens skoug och uthmarck Cartan nogare kan förklara.
Fiskie till Byn af 7 katzeståndh, och mierdelägen som brukas om wåren enär
Braxn och gäddeleekarna angåå, så och med winter och sommar notedräcter.
Nödtorfftigt.
Humblegårdar    A. har jngen    B. till 100 stängers landh.

    Räntan på A. effter Methoden
    Åkren berächnas á 5 korn        12 : - : 7
    4 ½ lass höö                               5 : 20 : -
    Fiskie                                         1 : - : -        18 : 7 : 12

(Text på kartbilden:
Berg och Byesta egor
Soldatstuga
Trollholmen
Långhalsen Lacus
Stenigh marck med ung tallskog
Mastedelen moo och sandmarck
Vng furu skough kan wäxa till smått timber
(Text i vänstra kanten, delvis dold:)
...alds egor
Steenbacka med små enskough
Stenig betesmarck
Steenbacka godt bete
Spånga
Steenbacka godt fåårbete
Engesbacka af eeck och hassellskoug god beete
Långhalsen
Spånga sundet
Stensnäs egor
____________________________
1) Gammall upprepas