C10:211

(Kartakt i två delar:
C10:211 Text
C10:212 Kartbild
)

(Överskrift:)
Oppunda häradh

Dageholm, Sätegård, bygd upå 4 gamble frälse och 1 Cronohemman, hwilka 4
skola warit lyka stora, men det enna Cronohemmanet något större warit i proportion
men i hwad quantitet heller stångemåhl, wiste ingen, nu lefwande, berätta waran-
dess deras lägenheeter af vnderskrefne beskaffenheeter befunne.

                                                                                                    Åker        Engh
                                                                                                    tunnland  lass
1. Starck högländ och något grundh graan och
                                                    biörckjord   26 14/56
2. Starck och högländh graan och biörckiordh 4 52/56
3. Starck gran och biörckjordh högländh och grund 10 28/56
4. Starck och jämbnflåt graan jordh              3
5. Högländh och lagom starck granjordh      7 4/56
        51 42/56 tunnlandh : Men åhrligen                                    25 49/56

6. 6 tunnlandh sydeländh hårdwald á 2 lass   12             
7. 2 ½ tunnland tufwig hårdwald á 1 ½           3 3/4 
8. 7 1/14 tunnlandh kerrwald       á 2               14 1/7 
9. 26 tunnlandh kerrwald á          á 1 ½           39
10. 9 4/7 tunnlandh hårdwald      á 2 lass        19 1/7
11. 56 tunnland kerr och grof starrwald 2 1/4  126
12. 11/14 tunnlandh hårdwald á 1 lass            11/14
13. 7 1/7 tunnlandh sänck kerr och måsewald  7 1/7

41.  14. 6 2/7 tunnland kerrwald á 1 lass        6 2/7                                227 27/28

Träägården består af gambla appell och päronträän, som till
störstedelen är odugelige. O.
    Hagen
14. är afrögd men på bärgen biörckskoug, kan föda
     12 koor halfwa sommaren.

Skougen innom Bolbyns Råågångh, till gärdzell stöör
och wedebrandh, sampt vng tall och gran
timber skough till huusens wed machthållande
i Ladugården, jämbwäl nödtorfftigt muhlbete.
Fiskie i Långhalsen af 8 katzeståndh, sampt 4
sommar notwarp, kan fångas, serdeles om
wåren, och leeketyderne, gäddor abbor
och mörter, nödtorfftigt.

Kiesebro Cronohemman 1/4, är belägit på Dageholms
                egor, har desse lägenheeter.
15. Starck och högländ graan och tall lerjord    5 ½
16. Samma slags jordemån                              5 ½
        11 tunnlandh, hwaraf åhrligen berächnas                      5 ½
17. 11 3/7 tunnlandh sydewald á 1 ½ lass       17 9/14
18. 2 11/14 tunnland sänck dyewald á 1 lass   2 11/14                   20 5/14
    Beteshagen
19. Består af stenig marck med tall timber och
      biörckskoug

Vlfnääs Cronohemman 1/8, är af gerda på bemelte
            Dageholms egor.
21. grundh och högländ starck graan och talljord 2
22. Samma slags jordemån                          1 16/56
        3 16/56 tunnland, Men årligen allena halfparten        1 32/56
23. 10 6/7 tunnland trind starrwald á 1 lass                                        10 6/7
Hagen består af små tall skoug och liung marck,
kan föda 2 koor, Numero 24.

Norrtorp; Oskattlagd på bemelte egor
25. Starck tall och graanjord                    20/56
26. Sammaledes                                        20/56
        40/56 tunnland, men årligen                                        20/56
27. 2 ½ tunnland Bärmåse wald á 1 lass        2 ½
28. 1 3/4 tunnland måse och dywald á 1 lass 1 3/4                          3 5/? 
    Hagen
29. Afrögd och stenig marck, kan föda 2 koor.

Swenstorp. Nys uptagit, har effterskrefne wilkor
31. Ny plog 16/56 tunnland gran och talljord,
    halfparten årligen                                                        8/56
32. 5 tunnland kerrwald á 1 lass af tunnelandet                           (5)1

Lasstorp, Sammaledes oskattlagd
33. grundh talljord                                        ½
34. Sammaledes                                            ½                ½
35. 5/14 tunnland hårdwald á ½ lass            5/28
36. 1 1/7 tunnland hårdwald á ½ lass            4/7
37. 1 3/14 tunnland måse och trindstarrwald 1 3/14                    1)

Grindstugan Oskattlagd                               
38. Högländh tall lerjordh                           36/56                               
39. Sammaledes                                          36/56         36/56
40. 3 1/7 tunnlandh kerrwald á 1 lass af tunnlandet                 3 1/7

    Ränttan på desse lägenheeter effter Skattläggings Methoden
    12 ½ tunnland á 5 ½ korn. 13 3/8 tunnland á 5 korn    55 : 17 : 11
    88 lass höö á 1 daler                                                      44 : - : -
    För mulbeete                                                                  1 : 26 : -        101 : 11 : 11 

Keesebroo Räntan    åkren berächnas á 4 korn                 8 : 11 : 7
            4 ½ lass engh                                                         2 : 8 : -            10 : 19 : 7

Vlfsnääs heller Vlfftorp    åkren á 4 korn                          2 : 10 : 7
                                          4 lass eng                                 2 : - : -              4 : 10 : 7 

    Mätt Anno 1694 aff
    Erik Agnerj

__________________________________
1) Summan på hölassen troligen dold av lagningsremsan