C10:214

(Kartakt i tre delar
C10:213 Överskrift
C10:214 Text och kartbild
C10:215 Skogskarta
)

(Överskrift från C10:213)
Oppunda härad    Leerbo Sochn

                 {A. Hafwer Allodial frälsehemman 1, men nu hans
                 {    Konglig Mayestät [och]
                 {    Cronan genom byte medh hans greflige
                 {    Excellence Herr Kongliga Rådet och
                 {    Öfwerståthållaren högwälborne Herr
                 {Gref Christopher Gyllenstie[r]na h...
Hedeby     {    fallit och Jnfanterie Staten tillslagit och påförd.
                 {B. Frälsehemman 1: Hans greflige Excellence 
                 {    Herr Kongliga Rådet och fältmarskal-
                 {    ken, högwälborne Herr grefwe Nills Bielkes.
                 {C. Frälsehemman 1, är Crono, med det första
                 {    hemmanets Titul.
Desse hemman som beståå af lyka stångtahl, hafwa merendels
tegskiffte med hwaran-dra uthi effter skrefne lägenheeter
willkor och förmåner. Nembligen
                                                                      A                        B                        C                   
                                                                      Åker        Engh  Åker        Engh  Åker        Engh
                                                                      tunnland  lass    tunnland  lass     tunnland lass
1. Starck graan och eenjordh      17 8/56
2. Sandblandat ahl och talljordh
    med ör                                     4 16/56
3. Starck graan och eenjord       19 18/56
4. Sandblandat och grund
    graan och talljord                     5 28/56
        46 24/56 tunnlandh.
        Fördelningen här på                              15 26/56           15 26/56             15 26/56
    Dett åhrlige vtsädet är halfparten              7 44/56             7 44/56               7 44/56
5. 13 ½ tunnland hårdwald á 2 lass       27
6. 11 3/4 tunnland kerr och hårdwald
               tillhopa á 2 ½ lass           28 1/28
     Flensbohl har häri hwar 1/4 stång med Heby:
{7. 21 1/7 tunnland kerr och sydewald
             med små trind starr och sydewalds
             parcker á 2 lass gör 42 2/7 lass,
             kommer i proportion            31 5/7
8. 7 13/14 tunnlandh kerrwald á ½ lass 3 27/28
9. 9 5/14 kerr och sydewald á 1 ½ lass  14 1/28
        103 21/28 lass. Fördelningen här af                  34 49/84            39 49/84            39 49/84
10. 1 1/7 tunnland tranebarss måsewald
                á 1 1/4 lass                                                 1 1/14                                          1 1/14
11. 3 tunnlandh syde och kerrwald á 1 1/4                                           3 3/4
12. 2 tunnland syde och kerrwald á 1 1/4 lass           2 ½    
13. 1 5/7 tunnlandh samma slags wald 1 1/4 lass                                                          2 4/71

     Summa på hwardera gårdens åker och engh:
               A                                B                            C                   
               Åker        Engh          Åker        Engh      Åker        Engh
               tunnland  lass            tunnland  lass        tunnland  lass
               7 41/56    38 13/84    7 41/56    38          7 41/56    38 13/841   

    Hagar och tompter
{15. Beståå af berg och steenmarck medh små biörck och tallskough
        komma hemmanet C. till.
{16. Gräästompt af god hårdwald, kommer samma gård till
{17. Beståår af bergmarck, och sydewald, kommer B. till
{18. Gräästompt af godh hårdwald lyder till samma hemman
{19. Af berg och moowald med små biörckskoug. Lyder till A.
{20. Grääs och åkertompt af moojord och hårdwald, äfwän till A.
{22. Moo och steen marck, mäst afrögd, kommer alla 3 gårdarna till.
   
    Humblegårdar
{A. har    100 stengers landh
{B.           100 stengers landh
{C.           150 stengers landh

Desse hemman äga Bolbys rättigheet och hafwa oskifftade skougs egor, som Car-
than näst fölliande Bladh uthwysar, bestående allsammans af af1 tall, som tie-
nar till weed och småt timber, marcken är mästedehlen moo och steenmarck med
fast ringa beete.
Fiskie intet, uthan om sommaren medh små kräftor i åhn.
     Räntan på whardera gården effter Methoden
    För A.                        34 : 30 : 16 4/5
          B. Sammaledes   34 : 30 : 16 4/5
          C. J lyka måtto    34 : 30 : 16 4/5

    Mätt Anno 1691, af Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Fouglasiön
Fougla quarn
Flensbols engh
måse
Moo och liung marck
Hedeby
Hedebytorp

Scala Vlnarum

_____________________________________
1) Af upprepas