C10:217

(Kartakt i fem delar
C10:216 Skogs-och utmarkskarta Bårsta
C10:217
Text och inägokarta Abotnääs
C10:218 Bårstadby text och inägokarta
C10:219 oskattlagda torp under Bårsta text
C10:220 kartbild torpen
)

(Överskrift:)
Oppunda härad        Floda Sochn

Abotnääs Sätegård, Cronohemman 1, Reducerat som Donation ifrån fältherrin-
                nan högwälborne fru Agnetha Ribbing, men nu från Konglig Mayestät
                och Cronan af Öfwersten wälborne Herr Johan Gyllenpistol, jämpte
                flere här under lydde hemman och lägenheeter emot jämbngodt
                wederlag annorstädes, i vnderdånigheet åter uthbytt, bestående
                af effterskrefne willkor och vthrymme.
                                                                                            Åker        Engh
                                                                                            tunnland  lass
I. Starck och högländ graan och biörckleerjord 8 36/56
II. Leermylla af graan och biörckjord                14 4/56
        22 40/56 tunnland, hwaraf årligen berächnes             11 20/56

    Stoorengen
III. 15 3/4 tunnland syde och kerrwald á 3 lass    47 1/4
IV. 17 tunnland hårdwald á 1 ½ lass                     25 ½ 
    Lillengen
V. 2 tunnlandh hårdwald á 3 lass                            6                         78 3/4 

    Hagar
VI. Af moo och stenmarck med biörck och gran skogh
VII. Af samma slags wald och skough. Finnes bägge
    nästföregående bladh, antechnade och beskrefne          

Skog och muhlbetes willkor, äre på General Cartan nästföregående blad antekade1
Fiskie uthi Floda siön af braxn och gäddor etcetera: fångas i leke och andre
tyder om året nödtorfftigt.

Träägården IX. Med allehanda fruchtbärande trään och andre plantacier.
      både till lust och nytta wähl inrättat.
Humblegård VIII. Med kupor anlagd till 3000 stängers landh.

Såg och miöhlqwarn som gåå höst och wår lytet till huus behoof.

Söörlunda Cronohemman 1, sammaledes vthbytt, och för längst sätegården
                 vnderlagd, haar följande lägenheeter
IX. Biörck och graan leerjord        6 16/56
XI. Samma slags jordemån            2 9/56
XII. Ahl och talljord                      2 28/56
XIII. graan och talljord                  5 2/56
XIV. graan och ahljord                  3 8/56
        19 17/56 tunnland hwaraf åhrligen brukas     9 73/112
3. 4 3/4 tunnland hårdwald och
             en dehl sydewald á 3 lass    14 1/4
4. 1 tunnland hårdwald á 2 1/4 lass   2 1/4
    Lillengen
5. 1 1/8 tunnland hårdwald á 3 lass
            fölliande 2 bladet                  3 7/8
6. 1 1/8 tunnland hårdwald á 3 lass  3 3/8
    Brunsätters engen
7. 15 ½ tunnland sydewald á 1 3/4 lass 27 1/8                       50 3/8

Humblegård 100 stengers landh, med rys inrättat.

Detta tillyka med Abotnääs sätegård äre belägne på Bårstadh egor.

Smedstorp Oskattlag uppå Bårtad egor, vtaf ofwan bemelte byte
8. ahl och tallkord                            15/56
9. Biörckleerjord                              40/56
10. Samma jordemån                        14/56
        1 15/56 tunnlandh åhrlige vtsäde                    62/112
    Föregående blad
11. Syde och måse wald till                                                 3 ½

    Widare besee fölliande twänne bladen

(Text på kartbilden t.h.:)
Abotnäs hagar
Ökna egor
Stenig marck med grof biörck skoug
Mager hård wald och biörckskog
Steenbacka med gran och biörck
linda
Quarn
Sågquarn
Abottnääs
Sydlanda
Bottorps intagor möta
Flodasiön
Sörlunda
Bottorp
Löts egor

alnar

Anno 1689 Mätt
    af
Erik Agner

(Senare text i högra, nedre marginalen:)
Reviderad och approberad 1730
Observationer vide in Charta

(Observationer vid revideringen på
vänstra kartbladet, nere t.v.:
)
Wid Chartans Reviderande
befans innehållet för nedan skrefne
numrer som följer
77 I    =    12 Tunnor 45 ½ kannor
    II    =    8 Tunnor 7 kannor
    IV  =    25 Tunnor    -
    X    =    6 Tunnor    50
    XI   =    1                49 ½
    XII  =    2                43 7/8
    8     =                       34
    9     =                       32 3/4        

__________________________
1) Egentligen anteknade