C10:218

(Kartakt i fem delar
C10:216 Skogs-och utmarkskarta Bårsta
C10:217
Text och inägokarta Abotnääs
C10:218 Bårstadby text och inägokarta
C10:219 oskattlagda torp under Bårsta text
C10:220 kartbild torpen
)

(Överskrift:)
Oppunda härad        Floda Sochn

Bårstadh Cronohemman 3 hela, hwilka Öfwersten wälborne Herr Joha Gyllen-
                pistol af Konglig Mayestät och Cronan vnderdånigt sig till bytt hafwer
                vnder sätegården Abottnäs. Hafwa tegskiffte med hwar andre
                af lyka stångmåhl både uti åker och engh som af nedan skref-
                ne willkor och beskaffenheeter befinnes.
                                                                                                Åker        Engh
                                                                                                tunnland  lass
1. Diup graan och eenjord                        19 16/56
2. Samma slags jordemån                         20 52/56
3. Af starck graan och eenjord                  1 16/56
    44 28/56 tunnelandh, hwaraf årligen till
    hela Byn halfparten berächnat blifwer                              20 42/56

    Stoorengen
4. 52 tunnlandh syde och kerrwald á 1 7/8 lass 97 ½
5. 5 tunnlandh skönwald á 3 7/8 lass            19 3/8                                116 7/8
    Betesshage
6. Af stenig marck med små tall och biörck
    skough, kan halfwa sommaren föda 6 koor.
Ähr Bolby, men mycken lång skougswäg, både för körtseler
    som booskaps beete, hwilken vtmarcks
    beskaffenheet föregåennde 4 sydans antek-
    nade general Charta uthwyser.
Fiskie uti åhn och Floda siön, lytet.
                         {A har 100 stänger
Humblegårdar {B         60 stenger
                         {C Jngen

Lööth Cronohemman 1, af ofwan bemelte herre uthbytt.
7. Mästedelen ahljord och god åker    11 40/46
8. grund graan och biörckleerjord        3
9. graan och een leerjord                      4 32/56
        19 16/56 tunnlandh, hwaraf årligen brukas halfparten     9 36/56
10. 9 ½ tunnlandh hårdwald á 2 ½ lass    24 3/4
11. 7 ½ tunnland samma wald á 2 1/6 lass 16 1/6
12. 1 tunnland hårdwald á 4 1/6 lass        4 1/6                                       45 5/12
    Hage
13. Af stenig marck med små biörck och een skoug
Ähr afgerda på Bårstadh egor, hafwer trångt uthrymme
och lång skougs wäg, så wähl som sielfwa Bolbyn.
Fiske uthi åhn lytet när mörten leekar.

Oskattlagde torpen nästfölliande bladh

(Text på kartbilden:)
Floda siön
Knecht stuga
Stenbacka
Lööt
Bärga egor
Löts kalfhage
Bårstads kalfhage
Ökna egor
Stenbacka
Bårstad
Ramsta egor

Scala Ulnarum

1689 Mätt af
Erik Agner

(Senare text i nedre marginalen:)
Reviderat och approberat 1736
observationer vide in charta

(Notis vid revideringen finns nedtill på vänstra sidan:)
Wid chartans Reviderande
befans åkrens innehåld
som följer
77. 1.    =    18 Tunland 21 kannor
      2.    =    19                12
      3.    =    1                  21
      8.    =    3                  20 ½
      9.    =    4                  26
     11.   =    8                  18
     12.   =    1                  16