C10:224

(Kartakt i flera delar över sätegården Händelunda
C10:222 samma karta som C10:223, men med en uppvikt flik
C10:223 Skog och utmark
C10:224 Text och inägokarta Händelunda
C10:225 och C10:226 Lägenheter och torp
på Händelunda marker, text och kartbild
)

(Överskrift:)
Oppunda härad        Wassbro Sochn

Händelunda med Öhrlundatorp som tillsamman beståå af 1 ½ hemman, hwilket
        Herr Baron och landshöfdingen Salig Herr Herr1 Henrich Falken-
        bergh från Konglig Mayestät och Cronan bytt, Men Mellioration
        af fru Bryta Stuart för 9000 daler kopparmynt sig till-
        handlat. Äre af nedanföre beskrefne lägenheeter fundne.
                                                                                                      Åker        Engh
                                                                                                      tunnland  lass
1. Halfparten starck graan och biörckjordh
    dett öfriga sandmylla af ahl och talljordh
    för uthan några sandhbackar, som för deras o-
    fruchtbarheet, för 5 á 6 år sedan äre igenlagde
    och på Chartan finnes vthprickade          29 50/56
2. Starck graan och biörckjordh,
    1/3 part sand mylla                                 25 18/56
3. Sandmylla af ahl och talljordh                 1 26/56
        56 38/56 tunnland hwaraf årligen är ½ parten                    28 17/56

    Stoorengen
4. 36 tunnelandh sydländh hårdwald med små
    kerrdroar
á 2 1/4 lass af tunlandet gör    81
    Öhrlunda engen
5. 4 3/7 tunnlandh moo hårdwald med
             hassellskough á    lass                    5 5/7
    Skougsengen
6. 7 1/7 tunnland kerr och sydländh hårdwald á 2 lass 14 2/7
7. 5 6/7 tunnland hårdwald med biörckskough á 3/4 lass 4 11/28            105 4/28

    Nästfolliande bladh } Koohagen
8. Består halfparten af sandh och moomarck wälrögd.
    Deet öfriga af stenmarck och biörckskough. Kan
    halfwa sommaren vnderhålla 12 koor
        Hästhagen
9. Af biörckhårdwald, mästedelen afhuggin
    är god betesmarck för 4 hästar halfwa sommaren

Skoug och vthmarckens willkor, finnes /å General Kartan/ föregående blad anteknat.
Fiskie uthi Wekla siön, som är merendels gallstrand, till twänne katzeståndh
så och någre nootewarp som dragas under tyden, doch kan ey mera fisk fångas än
omkostningen kan betalas med, som doch ey alla åhr skeer.
En lyten sqwalte qwarn hwar upå om wåren med snööwatn kan malas till
huusbehof, som icke heller wed macht hållningen och omaket kan betala.

Humblegården 10. till 1650 stengers landh, med kupor inrättat.
Trägården 11. Med åtskillige gamble trän, illa häfdat och brukat
Fölliande bladh hästhage 12. af stenig marck med biörckskoug,
                                               kan föda 2 hästar.

Anno 1688
Erik Agner

Continuation nästfölliande twänne bladhen.

(Text på kartbilden:)
Sand och moomarck
Händelunda
Qwarn
Wekla siöön
Måsewalds backar
Moo och stenmarck
Ökna egor
Måsewald af små enhskoug
oduglig marck
Stenbackar och biorckskoug

Swenska ahlnar

(Senare text i nedre marginalen t.h.:)
Reviderat den 17 april 1740
för jämnförning emot her Baron
Hindrich Falckenbergs byte och befans åkren
innehålla 58 ½ Tunland
       
_______________________________
1) Herr skrivet två gånger