C10:225

(Kartakt i flera delar över sätegården Händelunda
C10:222 samma karta som C10:223, men med en uppvikt flik
C10:223 Skog och utmark
C10:224 Text och inägokarta Händelunda
C10:225 Lägenheter på Händelunda marker,
              text och kartbild

C10:226 fortsättning på lägenheter och torp)

(Överskrift:)
Oppunda härad        Wassbro Sochn

Fölliande lägenheeter skola wara Cultiverade uthi herr Anders Stuartz tydh, som des
dotter fru Bryta Stuart tagit betalning före, och som en Mellioration till högwälborne
Herr Henrich Falckenberg bårtsåld, nembligen
                                                                                          Åker        Eng
                                                                                          tunnland  lass
    Nyengen
14. 16 5/8 tunnlandh skogs kerrwald
                nyrögd, á 1 ½ lass                   24 15/16
    Sågkeret
15. 12 3/4 tunnland släter kerr och
                grof starrwald á 1 5/8 lass       20 23/32                           45 9/16

    Oskattlagda torp, på Händelunda egor uptagne:

    Kerrtorp haar uti Numero
18. för uthan det som ligger uthom Råå och
    Röör och är köpt af fru Anna von der Koph
    ahl och graanjord                                     1 19/56
19. Starck biörck och talljord                      3 1/56
        4 20/56 tunnland hwar af åhrligen
    berächnas halfparten                                                      2 10/56
20. Kerr och hårdwald, för utan af bemelte fru köpt är                       8

    Staaf
14. Grund biörck och talljord        2 45/56
15. Lättmylla af ahl och talljordh  2 25/56
        5 14/56 tunnlandh, hwar af årlige utsäde                    2 35/56
16. Hård syde och måse-wald        6
17. Kerrwald                                  2                                                     8  
    Betes hage
I. Af stenig betes marck, kan föda 1 koo.
 
    Biörcka
10. Ahl och talljord med öhr och gruus    3 47/56
11. Ahl och biörckjord medellmåttig starck 3 27/56
        7 18/56 tunnlandh här af är årlige vtsäde                    3 9/56
12. Stenig hårdwald                                   2
13. Kerrwald                                            10                                        12
    Hage
II. Af stenig marck, kan föda 1 koo

    Hult
7. Biörck leerjord tämmelig grund     3 6/56
8. Biörckleera halfparten det andra
    ahl och talljord                              2 50/56     
        6 tunnland men årlige vtsädet är                                  3
9. Kerrwald                                                                                         12

    Backa
4. Ahl och talljord                             1 5/56
5. Biörcklerjord                                 1 5/56
        2 10/56 tunnland Åhrlige vtsäde                               1 5/56
6. Kerrwalds engh                                                                               5

     Dahl

1. Starck biörck leerjord                    2 2/56
2. Samma slags jordemån                  1 44/56
        3 46/56 tunnland Men åhrlige vtsäde                        1 51/56
3. Kerreng                                                                                            7
    Hage
III. Af stenig marck, kan föda 2 koor
                                                ___________________________________
                                                Transporteres                  14 26/56      97 9/16

Hörer till Händelunda egor, och continuerar
fölliande bladh

(Text på kartbilden:)                                           
Dahl
Backa
Hult
Biörcka
Kerrtorp
Staaf

Scala Ulnarum