C10:227

(Överskrift:)
Huseby Sochn

Täckeberga hafwer warit 1 Cronohemman, men för dess swaga willkor för-
medlat till half, och jndelt på Rusthållet Dymmelstadh, till Augment
bestående af vnder förmält ränta och lägenheeter.
                                                                                    Åker        Engh
                                                                                    tunnland  lass
1. Starck graan och talljordh               3 18/56
2. Skön och diup graanjord                 2 32/56
3. Medellmåttig starck graanjord        5 24/56
4. Talljord                                               19/56   
         11 36/56 tunnlandh : Men årligen                      5 46/56

5. 2 3/7 tunnlandh hardwald á 1 1/4 lass    3
6. 3 5/14 tunnland kerrwald á 3 lass    10 1/14
7. 2 ½ tunnland fräcken och kerrwald á 3 lass 7 ½
    Dymelstadh 5, och Täckeberga 4 stenger
8. 2 13/14 tunnlandh hårdwald
                 á 1 ½ lass. 4 11/28 lass        2
9. ½ tunnland sälltings wald á 2 lass    1                                    23 4/7
    Beteshager
10. Består af stenig marck, men godt beete
    lykwähl der uthi för 4 koor.

För uthan desse engiar har detta hemman hafft en vthjordh, som består af en
engh, som är mätt och befunin 10 4/7 tunnland á 2 ½ lass, gör 26 3/7 lass,
hwaraf Wäfwelsta twenne gårdar under Torp lydande hafwa 2/3 delarna,
men Täckeberga allenast 1/3 och altså 10 20/21 lass
än ett stycke 6/7 tunnland á 2 ½ lass, för sig allena gör 2 1/7 lass,
hwilken nu häfdas vnder Torps herregård, Räntar effter jordebooken
3 daler Sölfermynt och 1 lisspund smör
Jag Praesumerar att hela detta enges stycket, som Wäfwelsta
har teg skiffte uthi börer höra Täckberga till.
Fiskie medh 2 paar katzor i Huseby åå för sin engh.
Skougen medh bolby Ramstadh, nödtorfftigh.
Räntan effter Methoden är 22 : 16 : - Sölfwermynt

Mätt Anno 1691 af
Erik Agnerj

(Text på kartbilden:)
Ramstad jnta-kor
    "        jntakor möta
Täckeberga
Akelby intagor på denne sidan

Scala Ulnarum