C10:229

(Kartakt i två delar
C10:228 Senare anteckningar på en papperslapp
C10:229 Text och kartbild
)

(Överskrift:)

Oppunda härad        Huuseby Sochn

Östorp Cronohemman ½ ähr Reducerat från Öfwersten högwälbor[ne]
herr gref Gustaf Lewenhaupt, bestående af vnder skrefne lägen-
heeter och Räntan der af Skattläggnings Methoden, der på vtsatte.

                                                                                                Åker        Engh
                                                                                                tunnland  lass
8. Starck graan och biörckleerjordh    6 4/56
9. Starck graan och biörckleerjord      7 21/56
        13 28/56 tunnland det åhrlige vtsädet                             6 44/56
10. 5 1/4 tunnland hårdwald á 1 1/4 lass 6 9/28
11. 6 5/14 tunnlandh hård och sydewald á 2 lass 12 1/7
12. 3 2/7 tunnlandh kerrwald á 1 ½ lass    4 13/14                                 23 ½

    Hagar
{14.} Af små biörck graan och eenskoug, kan föda 4 koor
{15.}
Fiskie uthi Långhalssen med winternoot så
och för dess land och strandh
medh katzeståndh uthi braxe och mörtleeken, 
och elliest nödtorfftigt
Humblegårdh kan inrättas till 100 stengers landh.

    Lönborgh Cronohemman ½,
    Reducerat från bemelte herr grefwe.
1. Starck biörck och talljordh                           3 36/56
2. Grundh och medh moojordh blandat talljord 1 4/56
3. Ny opgiord grund talljordh, ör kring backarna 1 28/56
4. Starck gran biörck och talljordh                    3 28/56
        Summa 9 40/56 tunnlandh : Åhrlige vtsäde                    4 48/56
5. 6 1/7 tunnlandh syde och starrwald á 1 3/4  11 21/28
6. 1 ½ tunnlandh hårdwald á 1 lass                   1 ½                               13 1/4
    Hagen
7. Består af moomarck och små biörckskough

Fiskie för dess land allenast till twenne mierdelägen,
jtem winternoth
Humblegård med rys inrättat till 150 stengers landh.

Appaltorp hafwer warit Allodial frälsehemman ½
Konglig Mayestät och Cronan till wederlag afståt
i byte emot Händelunda uthi Wassbroo Sochn
af Salig Herr Baron och landshöfdingen
Herr Henrich Falkenbergh, beståen[de]
af nedan stående egor och vthrymme.

I. Starck och backu leerjordh                    4 28/56
II. Starck graan och eenjordh                    5 49/56
        10 21/56 tunnland : är åhrlige vtsäde                            5 21/56
III. 1 1/7 tunnland kerr och fräckenwald á 2 lass 2 2/7
IV. 7 5/14 tunnland kerr och sydewald á 2 lass 14 5/7
    Rååby prästegård 2, Apaltorp 1 stång:
{V. 3 5/7 tunnland hårdwald medh ekeskough á 1 lass
{VI. 4 13/14 tunnlandh slät hårdwald á 2 lass
        12 4/7 lass : Fördeles                       4 4/21                                     21 4/7

    Hagar och tomptar
VII. Af berg och ett lytet ahldrog mittpå god betes marck
VIII. Består af stenig marck med små biörckskoug bewuxen
        Kunna bägge föda 4 stycken koor till engen gies opp.
   
Desse tränne hemman är afgärda på Össby egor, niutande på vthmarcken
nödtorfftigh fång skoug, och wedebrandh men timberskougen är uthödd, item
medellmåttig mulbete på vtmarcken.
Fiskie för dess land och strandh, som Östorp, nödtorfftigt.
Humblegård till 150 stängers landh.

Mätte Anno 1692 och 1691
af Erik Agner 

(Text på högra sidans kartbild:)
Stenig betesmarck
Långhalsen Lacus
Wyde och ahl skoug
Östorp
Jämbn marck
Lönborg
Ösby hegnar taga wid
Råby Sochn
Steen-bac-kar
Appaltorp
Steenbacka

Wäster torps hägnar

Scala Vlnarum

(Senare anteckningar i nedre marginalen:)
Appaltorps egor reviderat anno 1740 /april månad/
för jämnföring emot herr Baron
Hindrich Falckenbergs byte