C10:230

(Överskrift:)
Oppunda härad        Huuseby Sochn

Tranwyk gammalt frälsehemman 1, fördetta under sätegårdens Råå och
Röör berächnat, men sedermera ifrån samma fryheet uthsluten, kom-
mer Herr Öfwersten högwälborne Herr Gref Gustaf Lewenhaupt af Terna
till, bestående af vnderskrefne lägenheeter och willkor.
                                                                                           Åker        Engh
                                                                                           tunnland  lass
1. Medellmåttig starck graan och enjord  3 49/56
2. Starck graan och eenjordh                    4 4/56
         7 44/56 tunnlandh, Men årligen                                3 50/56
3. 1 ½ tunnlandh, hård och sydewald á 1 ½ 2 1/4
4. 1 ½ tunnlandh hårdwald á 2 lass           3
5. 3 6/7 tunnlandh kerrwald á 3 lass         11 4/7
6. 3 2/7 tunnlandh sänck kerrwald á 1 1/4 lass 3 17/28                    20 3/7
Hage af stenig marck medh hassell och biörckskough
    kan halfwa sommaren vnderhålla 2 stycken koor.
Humblegård till 50 stengers land.

Francka Frälsehemman 1, högwälbenemte Herr grefwe
            och af samma Beskaffenheet medh ofwan stående.
I. Starck graan och een leerjordh            3 33/56
II. Af lyka jordemåhn                             4 14/56
III. Högländh och grundh graan och talljord 1 24/56
        9 15/56 tunnlandh, åhrlige vtsäde                          4 35/56
IV. 11 ½ tunnlandh kerrwald á 2 lass        23
V. 1 5/7 tunnland hårdwald á 1 lass          1 5/7                             24 5/7
    Hage
VI. Består af stenig marck medh ahl tall och biörck
    skough, kan underhålla 4 koor halfwa sommaren

Desse twänne hemman hafwa fuller warit rächnade under
sätegården Thernas egor och bolbys rätt, men medh Råå
och Röörs Jnqvisition 1683 för bolbyar blefwet ansedde,
men hafwa lykwähl intet mera skough egor än den parcken
Numero VII, som beståår af stenig marck medh biörck och tallskog
och mager beetes marck för hemmanens booskap.
Fiskie här till uthi Långhalsen medh katseståndh, mierdelägen
winter och sommar notedrächter, nödtorfftigt.

Hult Frälsehemman 1/4, som det uthi Cronones
        jordebooker blifwer antecknat, hörer samma
        Herr grefwe till och her dess egor.
1. Lättländha af ahl och talljord           1 48/56
2. Samma slags jordemåån                   1 8/56
        3 tunnland men årlige vtsädet är                        1 ½
3. 4 13/14 tunnlandh hårdwald á 2 lass                                   9 6/7

Detta är belägit på Walla bolbys egor, som hafwer nödtorfftig
skoug till gårdh fång och wedebrandh, sampt mulbeete, hwar
af detta niuter effter afgärda bys willkor, sine nödtorfftige
förmåner.

(Text på kartbilden:)
Tärna egor på denne sidan
Tranwyk
Eke skog
Flåstad engier möta
Francka
Långhalsens deel

Hult
Närlunds egor
Wäfwelstad egor
Steens åkers egor
Moomarck
tallskog
Walla egor

Alnar