C10:232

(Kartakt i två delar:
C10:231 Samma som C10:232 men med en flik
av kartan uppvikt
C10:232 Text och kartbild
)

(Överskrift:)
Oppunda härad        Huseby Soken

Gillinge frälsehemman 1, är bytt från Konglig Mayestät och Cronan, posside-
ras af Herr Gref Gustaf Lewenhaupt, och haar vnderskrefne tillegor.
                                                                                        Åker        Eng       
                                                                                        tunnland  lass
1. Starck graan och eenjordh        12 16/56
2. Starck biörck och tall leerjordh, grundh 3 21/56
3. Sammaledes                                2 12/56
        17 49/56 tunnland Men årlige vthsädet är               8 52/56
4. 5 2/7 tunnlandh hårdhwald á 3 lass 15 6/7
5. 10 ½ tunnlandh samma slags wald á 2 lass 21
6. 8 4/7 tunnland Syde och dywald á 1 lass 8 4/7                        45 3/7
    Beteshagar
7. Af berg och moomarck med små tallbuskar uti,
    kan halfwa sommaren födh och vnderhåhålla 4 koor
8. Beståår af mästedelen berg och stenmarck,
    bete för 2 koor.

Detta hemman är bolby, men hafwer hwarcken
skoug heller uthmarck, utan måste så der om som
mulbeete lyta till andra medh lof och lego.
Fiskie medh ett katzeståndh för dess landh
och strandh i Långhallsen. 
Humblegård om 20 stängers landh.
    Räntan effter Skattläggnings Methoden
    Åkren berächnas á 6 korn   22 : 14 : 21
    Af engen                             14 : - : -         36 :14 : 21

Berga Bytt ifrån Cronan till frälse, hemman 1,
          hörer Herr grefwen till.
I. Starck graan och biörckjordh           7
II. Samma slags jordemån, djupare     8
III. Grundh biörckleerjordh                1 40/56
        16 40/56 tunnlandh. Åhrlige vtsäde ½ parten          8 20/56

IV. 4 4/7 tunnland hårdwald á 3 lass      13 5/7
V. 14 4/7 tunnland stadig kerrwald á 2 lass 29 1/7
VI. 4 ½ tunnland hårdwald á 1 lass        4 ½                                47 5/14
    Hagar
VII. Består af eke och små biörckskough sampt endehl  af
    kerrdroger och godh betesmarck, kan föda 7 koor.
VIII. Af bergmarck medh små biörckskough, för 1 koo.

Detta hemman haar icke heller någon vtmarck, men är lykwäl Bolby.
Fiskie heller humblegårdh fins här till intet.

    Methodiske Räntan här effter är
    lyka medh Gillinges nembligen     36 : 14 : 21

Mätt Anno 1692 af Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Långhalsens dehl
(Veck, svårläst)
Träna egor möta

Öhrstad egor
Enebye egor
Steen backar och tall skoug
bärg med små    biörck och enskog taga wid
Gillinge
kärr med biörck och    och ahlskoug
Släät mose gången hårdwald
Berga
Steen backar
Biörck eke och hasell skough
Släät marck
Skeppstad egor
Flååstad egor