C10:234

(Överskrift:)
Huuseby Sochn

Dymmellstad Rusthålld vnder Konglig Mayestäts Lyf Regemente, sampt
                    gästgifware hemman, består af 1 mantal och dertill fölliande
                    egor och lägenheeter, Jtem Räntan effter Skattläggnings Metho-
                    den.
                                                                                                      Åker        Eng
                                                                                                      tunnland  lass
1. Högländh och starck graan och biörckjord           4 36/56
2. Jämbn flåt och något grund starck gran och talliord 4 22/56
3. Sydländh och en dehl backu graan och enjord           4
4. Något högländh och en dehl backu gran och enjord  3 
        16 2/56 tunnland ähr årligen                                                 8 1/56
6. 1 3/7 tunnlandh hårdwald á 3 lass            4 2/7
7. 6 tunnland sydlandh hårdwald á 3 lass    18
8. 7 tunnland mager hårdwald á 1 lass         7
9. 5 tunnland sydewald á 1 ½ lass                7 ½
10. 1 6/7 tunnlandh hårdwald á 1 lass          1 6/7                                    38 9/14

    Beeteshagar
11. Af moowald och stenmarck och små tallskoug bete för 2 koor.
Dett är afgärda by och niuter på frälsehemmanen Ekeby egor en tillbörlig
rättigheet effter afgärda byss wilkor, der samma städs niutandes godh fång
skoug och muhlbeete, sampt småt timber till husens uprättande.
Humblegård fins till 200 stengers landh. Fiskie heller fiskiewatn intet.
Räntan effter Methoden.
    Åkren á 6 korn          20 : 8 : -
    11 lass höö                  8 : 8 : -
    Humblegardh              - : 8        28 : 24 : - Sölfwermynt

(Text på kartbilden:)
Ramstad egor på denne sidan
Ekeby egor taga wid
Kalftompt
Jämbn grääswald
Steen backar och berg
Dymmelstad
linda
Stenbac-ka oduglig marck

Scalan 100 alnar

Anno 1693
Erik Agner