C10:236

(Kartakt i två delar
C10:235 Uppvikt flik som döljer del av kartbilden
        och senare notis vid revideringen
C10:236 Text och hela kartbilden
)

(Överskrift:)
Oppunda härad        Huuseby Sochn

Malm A. Cronohemman ½ och fierdings mans boställe, 1 stångh
           B. Gamalt frälsehemman 1, har uthi tegskiffte 2 stänger
           C. Gamalt frälsehemman 1 har i tegskiffte 2 stänger
           Desse twänne senare, hafwer Räntemestaren Walborne Herr Ja-
           cob Sneckenborgh, till Konglig Mayestät och Cronan vthi byte
           emot Näns och Kohl uthi Jönåkers häradh och Bärbo
           Sochn, vnderdånigt afstådt bestående af närskrefne willkor
           och lagenheeter och Räntan effter skattläggnings Methoden
                                                                                    A                        B                    C                  
                                                                                    Åker        Eng    Åker    Eng    Åker        Eng
                                                                                    tunnland  lass  tunnland  lass  tunnland  lass
1. Diup och starck graan och eenjordh    12 34/56
2. Samma slags jordemån                        12 26/56
3. Medellmåttig starck graanjordh            3 38/56
        28 42/56 tunnland fördelningen
                                effter proportion                          5 42/56             11 28/56          11 28/56
4. Graan och ahljordh                                                     48/56
5. Samma slags jordemån, nyintagen                                                     1 32/56
6. Lagom starck graan och ahljordh                                                                                  20/56        
        Summa på åkren                                                  6 34/56              13 4/56            11 48/56
    Dett åhrlige vtsädet ähr halfparten                          3 14/56               6 30/56             5 52/56

7. 8 2/7 tunnlandh hård och sydewald á 4 lass 33 1/7
8. 4 1/7 tunnlandh kerrwald á 2 lass    8 2/7
        41 3/7 lass. Fördelningen effter proportion                      8 2/7                   16 4/7              16 ?           
9. 5 ½ tunnlandh mager hårdwald á ½ lass    2 3/4
10. 9 tunnland hårdwald á 2 lass                    18
11. 4/7 tunnland hårdwald á 1 lass                 4/7                   21 9/28
12. 1 5/14 tunnlandh hårdwald á 2 lass                                                               1 5/14           1 5/14
13. 8 5/7 tunnlandh hårdwald á 2 lass                                                                 17 3/7
14. 3 6/7 tunnlandh hårdwald á 2 lass                                                                                        7 ?/7 
15. 2 9/14 tunnlandh á 2 lass                                                                                                      5 ?/?
17. 5 5/14 tunnlandh hårdwald á 2 ½ lass                                                            6 39/56        6 39/56                                                                                                      
          Summa på årlige bruket:     
            A                               B                           C                       
          Åker         Eng           Åker        Eng        Åker        Eng    
          tunnland  lass            tunnland  lass         tunnland  lass
          3 17/56   29 17/28     6 30/56   42 3/56    5 52/56   37 ?/56             

Desse hemman ähre Bohlby och hafwa nödtorfftigh skoug sampt muhlbeete, hwil-
ket Cartha nästfölliande bladh, nogare vthwyser och wed handen gifwer
Fiskie uthi Långhallsen för dess landh och strand, medh katzeståndh, mierdelägen
och notedrächter winter och sommar, fånges braxn gäddor och mörter uthi
leeke och andre tyder om åhret, nödtorfftigt.

    Hagar och holmar
{18. Beståår af små biörckskough stenig betesmarck, kan half-
{    wa sommaren föda 6 koor, kommer hela byn till
{19. af små gran och tallskoug, för en kalf, kommer A till 
{20. af lyka beetesmarck och skoug, kommer B. till
{21. Barnön, kan vnderhålla halfwa sommaren 3 kalfwar

Humblegårder    A. har 30 kupors landh
    Räntorna effter Skattläggnings Methoden
    Åkren á 6 korn        31 : 26 : 3
    27 ½ lass höö          27 : 16 : -
    Skougen                   3 : - : -
    Mulbete                   - : 18 : -
    Fiskeryet                 - : 21 : 7            63 : 17 : 10     för B och C tillhopa

    Åkren á 6 korn         8 : 7 : -
    För engen                11 : 8 : -
    Skoug och beete      1 : - : -
    Fiskie                       - : 5 : -            20 : 20 : -     för A:            

(Text på kartbilden:)
Wäsby egor möta
Stenbackar afhuggne
Nyplog
Jämbn betesmark 

Alnar

Mätt 1691 af Erik Agnerj

Steenbackar och enskoug
Släät betesmarck
Jämbn betesmarck
Ösby
Malm
Malm
Ösby egor taga på desse sydor emot
Wäsby engier
Stenbackar och biörck skoug
Steenbackar med små biörckskoug
biörck o[c]h ekeskough
Stenmarck med biörckskoug
god betesmarck

Biörckskoug och sten marck
Wäsby eng
Ek och hassellskough
Biörckskoug
Långhalsen Lacus
Stenbacke