C10:237

(Överskrift:)
Oppunda härad        Huuseby Sochn

                {A. Frälsehemman 1 Bytt från Konglig Mayestät och Cronan och lyder till
Öhrstadh {    högwälborne Herr gref Gustaf Lewenhaupt, eger i by 6 stenger
                {B. Frälse hemman 1, kommer Herr Fredrich Rosenhane till af 6 stenger
                {C. Skattehemman ½, hafwer uthi tegemåhl                      4 stenger

Ofwanstående hemman hafwa teg skiffte uthi åker och eng men oskiftade skoug och
fyskiewattn, som af fölliande willkor och lägenheeter äre bestående.
                                                                                         A                      B                       C                  
                                                                                        Åker        Eng   Åker        Eng   Åker        Eng 
                                                                                        tunnland  lass   tunnland  lass   tunnland  lass
D. Starck graan och talljordh        17 14/56
E. Starck graan och talljord medellmåttig diup 15 40/56
F. Grund och sandblandat graan och talljord 5 52/56
        38 50/56 tunnlandh fördelningen derpå                  14 36/56          14 36/56           9 31/56

    Desse åkertäppor äre mästedelen igen
    lagda och kunna för knap eng intet up-
    tagas der till med oduglig jordemån:
{G. Af grund graan och talljordh     }
{H. Myket grund talljordh               }
{L : J. Grundh talljordh                              }
{K. Sammaledes                                         }
{M. Grundh talljordh och odugelig marck }
{N. Grundh tall leerjordh

O. 18 11/14 tunnlandh hårdhwald á 1 lass
                    af tunnlandet            18 11/14
P. 20 ½ tunnlandh tufwig hårdhwald á 1 ½ lass 30 3/4
Q. 7 5/7 tunnlandh syde och hårdwald á 3 lass 23 1/7
        72 19/28 lass. Fördelningen effter proportion                        27 57/224        27 57/224        18 38/224

    Bysens hagar
{R. Består af moomarck och tallskough bete för 3 koor,
{    kommer alla grannarna till
{S. Af moomarck medh små biörck och tallskough,
{    kan föda 3 koor.            A.
{T. Af samma slags wald, kan föda 4 koor. Lyder till B.
{W. Af moo marck och tallskough kommer till          C.
{U. Består af hårdwald, kan föda 2 kalfwar kommer till B.
{X. Hårdhwald och godh betesmarck, kan föda 1 kalf, lyder till C.

Skoug och vtmarckens willkor och beskaffenheet, finnes på Cartan antechnadh.
Fiskie för dess landh och strandh med katzeståndh och mierdelägen uthi Långhalsen
sampt medh winternoot, nödtorfftigt.
Humblegårdar till ingendera gården.

    Summa på hwardera gårdens åker och eng
                      A                                  B                                 C                          
                      Åker        Eng              Åker        Eng              Åker        Eng       
                      tunnland  lass              tunnland  lass              tunnland  lass
                      7 18/56    27 57/224    7 18/56    27 57/224    4 43/56    18 38/56

    Räntan uppå A och B effter skattläggnings Methoden
    För åker och eng tillhoopa 24 : 27 : 6
    För fångskougen                  1 : 24 : -
    Muhlbeete                            - : 4 : -        26 : 23 : 6 

Mätt Anno 1691 af
    Erik Agner

(Text på kartbilden t.v.:)
Lång- hallsen Lacus
Oppeby egor
Bergh och tallskog
Betesmarck med tall ahl och gran skough till wed gardzell och stöör
Kallbergh stafwen
(Symbol för torp)
Tall och graanskough
Twistig parck
Eke och biörck    sampt eke och enskog
Rååsholmen
Närlunds egor
Moomarck med biörk och tallskoug
Öhrstad
Stenig marck små gran och tallskough
Skeppstad egor
Gillinge egor

Schala vlnarum

(Text till högra kartbilden:)
Topographisk
Cartha af
Malms egor

Ring stafwen
Wäfwelstad egor
Sand och moomarck med tallskog
5 stena staf
Små biörck och granskoug sampt god betesmarck
Ösby egor

Östena stafWäsby egor
Stenmarck och småskog
Berg med små tallskog
Sten marck och god bete
(Symbol för torp)
Malm
(Tre symboler för torp/stugor)