C10:238

(Kartakt i tre delar.
C10:238 Text Gråstad
C10:239 Kartbild
Gråstad
C10:240 Skogskarta Gråstad och Prästegård
)

(Överskrift:)
Oppunda härad

Gråstadh, hwars lägenheeter här nedan före finnas anteknade
hafwer warit gammalt frälse hemman, men sedermera
till Konglig Mayestät och Cronan af hans Excellence Herr Kongliga
Rådet och öfwerståthållaren högwälborne Herr grefwe
Christopher Gyllenstierna i vnderdånigheet afståt emot
skattehemmanet och Rusthållet Kaflinge i Mallm Sochn,
för hwilket hans Excellence sielf håller och praesterar
Rustning före, bestående af 1 helt mantahl och Ränta
effter Methoden, etcetera
                                                                                        Åker        Eng
                                                                                        tunnland  lass
1. Medellmåttig starck graan och enjord  9 34/56
2. Graan och tall leerjord                          2 48/56
3. Högländh starck graan och enjord        6 14/56
4. Tall och moojord                                      15/56   
        19 tunnlandh, men åhrlige vtsäde                            9 ½

    Hemengiarna
5. 2 11/14 tunnlandh hårdwald á 3 lass     8 5/14
6. 5 9/14 tunnlandh god kerrwald á 3 lass 16 13/14
7. 2 ½ tunnlandh hardwald á 2 lass           5
8. 6 ½ tunnlandh stadig kerrwald á 3 lass 19 ½
    Helweteskerret
9. 8 1/4 tunnlandh kerrwald af ahl och biörkskog 8 1/4                58 1/28

    Beteshagen
10. Består af stenig och afrögd marck, kan vnderhålla 4 koor.

Detta tillyka medh Huusby Prästegårdh är bolby hafwa oskifta
skougs egor, hwaraf Gråstadh eger twå och Prästegården en trediedehl,
och består af dee beqwämligheeter och willkor, som Carthan fölliande blad
jnnehåller och tydeligen vthwyser.
Fiskie uthi Prästegårdssiön medh 3 katzeståndh, fånges på gädde och mörtleeker
om wåren till husbehof, kan och brukas understundom winter noth
i bemelte siöö.
Humblegård 50 stengers landh.
    Räntan på desse lägenheeter
    Åkren á 6 korn        24 : 1 : 12
    19 ½ lass höö          14 : 20 : -
    Skougen                    2 : 12 : -
    Mulbete                    - : 13 : -
    Fiskie                       - : 8 : -
    Humblegården         - : 2 : -          41 : 24 : 12 Sölfwermynt

                Mätt Anno 1693 af
                Erik Agner