C10:241

(Överskrift:)
Wrena Sochn

Tofsund Cronohemman 1/4, är förordnat en skougwachtare till boställe
                och består af vnderskrefne lägenheeter och tillägor. Nembligen
                                                                                        Åker        Eng
                                                                                        tunnland  lass
1. Starck graan och eenleerjordh    4
2. Starck graan och een leerjordh   3 28/56
        7 28/56 tunnland Men årligen                                3 42/56
3.     tunnland hårdwald á 1 lass    4 2/7
4.     tunnland hårdwald á ½ lass   1 6/7                                        6 1/7
5. Hage med graan och biörckskough
    kan halfwa sommaren föda 2 stycken koor

Detta är afgärda på Wrena bys egor, och niuter der sammastädes medh
Bohlbyn knap fång skoug, hwilkens beskaffenheet näst fölliande 3die
bladh är antecknat och beskrefwin1, så och knapt muhlbeete.
Fiskie uthi Långhalsen med notedrächt och mierdelägen nödtorf-
tigt.
Humblegård jngen men kan inrättas till 100 stängers landh.
    Räntan på desse lägenheeter effter Methoden
    Åkren á 5 korn        7 : 18 : 23

                Mätt Anno 1694, af
                Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Toofsundet
Långhalsens deel
Vtmarcken tager wid
Tofsundh 
biörck skoug
Wrena bys jntagor
biörckskog
Stenmarck, biorckskoug

Scala Vlnarum
____________________
1) Här avses C10:245 över Wrena by