C10:243

(Kartakt i två delar:
C10:242 Överskrift
C10:243 Text och kartbild
)

(Överskrift från C10:242:)
Oppunda härad    Wrena Sochn

Ekeby, hafwer warit Allodial frälsehemman, hwilket Ränte-
mestaren Wälborne herr Jacob Sneekenber[g] Konglig Mayestät
och Cronan uthi byte emot annat godz uthi Jönåkers häradh
vnderdånigst afstådt, bestående af vnderskrefne lägen-
heeter och hemmantahl nembligen Ett heelt.
                                                                                        Åker        Eng
                                                                                        tunnland  lass
1. Högländh starck graan och eenjordh    10 7/56
2. Samma jordemån                                  9 28/56
3. Tall och moojordh                                    21/56
4. Högländh starck graan och eenjordh        18/56
         20 18/56 tunnlandh Åhrlige vtsädet                      10 9/56

5. 4 5/7 tunnlandh kerrwald á 3 ½ lass        16 ½
6. 2 1/7 tunnlandh hårdwald á 3 lass            6 3/7
7. 13/14 tunnlandh mager hårdwald á ½ lass 13/28
8. 2 1/7 tunnland kerrwald á 2 lass              4 2/7
9. 13/14 tunnlandh hårdwald á ½ lass         13/28
10. 3 4/7 tunnlandh kerrwald á 2 lass          7 1/7
11. 2 2/7 tunnland mager hårdwald á 1 lass 2 2/7
12. 2 9/14 tunnlandh kerrwald á 3 lass        7 13/14
13. 2 5/7 tunnland kerrwald á 2 lass            5 3/7                        50 13/24

14. Koohagen af små graan och tallskough till
    gerdsell 0ch stöör tiänlig, godh betesmarck
     för 6 koor halfwa sommaren till engiarna
    blyfwer slagne.
15. J samma hage, är denne Parck afhuggin.
16. Moo och liungmarck med små tallskough.

Fiskie uthi Ekeby siön och Långhallsen, uthi Ekebysiön 2 katze-
ståndh 4 mierdelägen sampt 4 sommarnothwarp för dess land
och strandh, af abbor, gäddor och mörter i leeke och andre ty-
der om åhret, wankar och så i denne siöö åhl och sutarer,
alle sammans slagen nödtorfteligen

    Räntan uppå desse lägenheeter effter Methoden
    Åkren á 6 korn        25 : 10 : -
    16 lass höö              16 : - : -
    Muhlbeete               - : 10 : -
    Fisket                      1 : - : -        42 : 20 : -

Mätt Anno 1693 af
            Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Swärstad egor
Leena egor möta
Soldat stugan
Steen backa
Åkra egor möta
Marcksiön
Betna Sochn
Betna Sochn
Ahl kerr till eng
Steenmarck af tall, graan och små biörckskoug
Graan och biörckskougs backa
Ekeby
Jlända egor taga wid
Tall graan och små biörckskog
Moo och liungwald
Utmarck
Ahlkerr

Scala Vlnarum

(Senare text i nedre marginalen t.h.:)
Reviderad in october 1736 för Snecken-
bergska bytet skuld, och befunnen som
observationen och Memorialet gifwa wid handen

(Ännu senare anteckning i nedre marginalen på vänstra sidan:)
Gustaf Albert Ohlsson, Norra gästgifwaregården
(På högra sidans marginal:)
Ekeby karta med beskrifning, färdig till fredagen den 13 November 1864