C10:244

(Överskrift:)
Oppunda härad        Wrena Sochn

Berga hafwer warit twenne Cronohemman hwilka medelst byte
    til Konglig Mayestät och Cronan ifrån kombne, och nu innehaf-
    wes af Öfwersten högwälborne Herr Grefwe Gustaf Levenhaupt
    hwilken dem brukar för ladugård vnder des sätegård Tärna i
    Huseby Sochn, och består af närfölliande egor och uthrymme.
                                                                                                Åker        Eng
                                                                                                tunnland  lass
1. Starck graan och biörckjord wählhäfdat     1 32/56
2. Starck och något grundh graan och biörckjord 4 24/56
3. Starck och wälbärande graan och biörckjord 4 40/56
4. Starck graan biörck och talljordh                5 20/56
    Ny opgiordh åker
5. Grund tall leerjordh                                     2 40/56
        24 44/56 tunnland hwaraf halfparten                              12 22/56
6. 2 5/7 tunnlandh sydländh hårdwald á 3 lass    8 1/7
7. 20 tunnland sydhländ hårdwald á 3 lass          60
8. 2 1/4 tunnland hårdwald á 1 lass af tunlandet 2 1/4
    Nyengen
9. 5 3/7 tunnland sydländh hårdwald á 2 ½ lass  
    Herr engen med dalkarsarbe[te]
    af herr skapet på kostat:
{10. 8 6/7 tunnlandh hårdwald á 3 lass          26 4/7
{11. 2 4/7 tunnland hårdwald á 3 lass              7 5/7
{12. 2 tunnland hårdwald á ½ lass                    1

Desse hemman äre Bolby och hafwa egna enskyllte och afstafwade
skougs men på norre sydan kunde åborne intet utwysa  Råågången -
bestående af dee willkor och beskaffenheeter, som Cartan wyser.

Fiskeryet vthi Långhalsen och Lillsiön af 10 winternothwarp så och
åtskillige katzeståndh och mierdelägen, hehl godh både uthi leeke
tyder som elliest om året. Humblegård wedh 20 stängers
landh.
    Räntan /här/ af effter skattläggnings Methoden

Bergatorp Frelsehemman, kommer Herr Öfwersten högwälborne Herr
                gref Gustaf Lewenhaupt till, och består af ½ mantahl och
                vnderskrefne egor och vthrymme.
I. Starck graan och talljordh med steenör och berg
    sågh                                                                2 40/56
II. Af samma jordemåån art och beskaffenheet 2 36/56
        5 20/56 tunnlandh, men årlige vtsedet                           2 38/56 tunnland
III. 5 14/56 tunnlandh kerr och fräckenwald á 2 lass                            10 5/7
IV. Hage af stenig marck medh gran biörck och ha-
    sellskog, och lykwäl af godh betesmarck, för 3 koor.

Fiskie för dess landh och strandh medh notedrächter, 1 katzeståndh 5 á 6
mierdelägen, winter och sommar nödtorfftigt.
Skoug och mulbete effter nödtorfften medh bolbyn
   
    Räntan effter Methoden

(Text på högra sidans kartbild:)
Berga utmarck
Bergaöhn
Stenbacka
Segnestad engh
Bergatorp
linda
beeyeslinda
Stensunds jntagor
Jnsiön Långhalsens dehl
Biörckskog
Berga
hage 5 kor
Biörckskog
Eke och hasle skough
Ekeskog hårdwall
Lillsiön
Engswald
Grof graan och Tallskogh god betesmarck och små timber ibland
Ahl kerr duger till engh
Steensunds häfd
graan skog backa
af huggen backa godt beete
Kannwyken
Kannholmen

Swenska Alnar                            

Mätt Anno 1691
af
Erik Agner