C10:245

(Överskrift:)
Oppunda härad        Wrena Sochn

                 {A. Cronohemman 1, hwilket Herr General Mayoren Herr Baron Gyllen-  
Wrena by {    pistohl, konglig Mayestät och Cronan uthi byte vnderdånigst afståt
                {B. Cronohemman 1, är Jnfanterie officerare på löön anslaget och
                {    betår af effterskrefne lägenheeter och vthrymme. Nämbligen
                                                                                       A                          B                 
                                                                                       Åker        Engh   Åker        Engh
I. Starck graan och eenjord bärande åkermån 3 9/56    tunnland  lass     tunnland  lass 
II. Gran och eenlerjordh                          13 31/56           
III. Samma slags jordemåån                      7
IV. Biörck och talljordh                            1 17/56
V. Graan och biörckjordh                            4/56
VI. Gran och talljordh                                14/56
VII. Samma åkerjordh                                18/56
        25 44/56 tunnland fördeles och löper                    12 37/56            12 37/56
    Åhrlige vtsäde är halfparten                                       6 37/112            6 37/112

1. 16 ½ hårdwald med ekeskough á 3/4 lass 12 3/8
2. 12 1/7 tunnlandh kerrwald á 3/4 lass    33 11/28
3. 13/14 tunnlandh kerrwald á 4 lass            3 5/7
0. 32/56 tunnlandh kerrwald á 2 lass            1 1/7
4. 5 9/14 tunnlandh kerrwald á 2 lass          11 2/7 
5. 10 6/7 tunnlandh mager hårdwald af
      biörck eene och ekeskough á 1 lass       10 6/7
6. 4 3/8 tunnlandh hårdwald á 1 ½ lass        6 9/16
7. 1 3/14 tunnlandh kerrwald á 1 3/14 á 2 lass 1 3/7
        80 11/56 lass                                                                         40 11/112           40 11/112 

    Hagar
8. Består af bergachtig marck medh gran
    biörck och eeneskough, och medellmåttigt bete.
9. Stenig marck medh små tall och biörck skoug.
10. Ähr sqwacker heller pårssliungsmåse, medh ett
    lytet ahlkerr om kringh, och af godh
    beetes marck, kunnandes desse begge
    hagar halfwa sommaren föda 12 koor.
    Höra begge gårdarna tillhopa till.

Denne by har bolbys rätt, egne och eenskylte egor,
men dess uthmarck af tränne derpå egorna
belägne afgärda hemman till bäste lägenhee-
terna intagne, och för den skuld så mycket
mindre skoug och muhlbete
te1 för sielfwa bolbyn, som af Chartan nogare
skall kunna skönias och
befinnes.
Fiskie till denne by i Långhalsen och Hallbosiön,
sampt i Wreena åå, med katzeståndh, mierdelägen
och nothedrächter, nödtorfftigt.
Humblegårdar till hwardera gården 200 stängers landh.

Prästebord, Cronohemman ½, består af underteknade
                   Commoditeter.
11. Medellmåttig starck tall och graanjord    5 20/56
12. Grund ahl och biörckjordh                      4 48/56
        10 12/56 tunnlandh. Men åhrligen                            5 6/56
13. 3 4/7 tunnlandh hårdwald á 1 ½ lass        5 5/14
14. 2 6/7 tunnlandhhård wald á 1 lass            2 6/7
15. 1 ½ tunnland hårdwald á 2 lass                3                             10 ½

16. Stenig betes hage af biörck och gran skough, för 3 koor.
Är afgärda på ofwanskrefne bolbys ego, och niuter skoug och beete,
som bemält är.
Fiskie i Hallboosiön för dess landh och strand nödtorfftigt.
    Räntan på ofwanskrefne lägenheeter.
    Åkren på A á 6 korn        16 : 6 : 9
    Af engien                         13 : 16 : -
    Muhlbeete                         -  :  8  : -         30 : 6 : 9
 
    Räntan på B sammaledes                        30 : 6 : 9
    Prästebordh, åkren á 5 korn                    10 : 11 : -

(Text på kartbilden:)
Bincklinge egor
Staaf
Farneby egor
Myntarbohl
Berg och steen marck med vngh tall och granskough
Soldatstugor
Backar med biörck eke och enskog
Steenmarck och tallskough
Staaf
Stenmarck med graan och tallskog
Prästebohl
Hallbosiön
Capellanstäppor
Tofsundet
Tofsundh
Stenbacka
Stenbacka med tall ock enskog
Wrena åå
Wrena broo
Körckan
Steenbacka hassellskoug
Jönåkers härad
Nykiörck Sochn
Wrena by
Qwars egor
Wrena quarn
Steenigh marck med gran och biörck skough
Långhalsen Lacus

Scala Vlnarum

Mätte Anno 1690 af
    Erik Agnerj  
_______________________
1) Fastän hela ordet Mulbete är utskrivet på första raden,
avstavas det och
-te hamnar på nästa rad