C10:246

(Överskrift:)
Oppunda härad        Wrena Sochn

                {A. Jnfantery officerares booställe 1, förmedlat till halfft
                {B. Jnfant fördels hemman    1 förmedlat till    ½
Farneby   {C. Jnfantery officerares booställe 1 förmedlat till ½
                {D. Jnfantery officerares booställe 1 förmedlat till ½
Ofwanstående hemman hafwa merendeles både uthi åker och
eng tegskiffte medh hwarandre, hwilla1 finnes af nedanskrefne
beskaffenheeter och willkor. 

I. Högländ och något grund graan och biörckjord    9 17/56
II. Samma slags jordemån men något diup               8 44/56
III. Lagom starck graan och biörckjordh                  4 50/56
IV. Sköön graan och biörckjordh                              7 24/56
V. Grundh graan och biörckjordh                            11 1/56
        41 24/56 tunnlandh, som fördeles i lyka delar
    men Jlända skatte vtjordh är hwar 15de stång med
    D. och Tyafors 1/4 del afgår.

  A                       B                     C                       D                     Skatte vtjord
  Åker        eng   Åker        eng   Åker        eng   Åker        eng   Åker        eng
  10 20/56          10 20/56          10 20/56            9 37/56             39/56 

VI. Ahl och talljordh              34/56 }    
(Till A:)
VII. Biörck och graanjordh    19/56 }      53/56

VIII. Ahl och tall leerjordh           9/56 }   

VIIII. Graan och biörckjordh  1 25/56 }   (Till B:) 1 34/56

X. Biörck och talljordh        39/56 }    

XI. Sammaledes                   36/56 }   (Till C:) 1 19/56

XII. Ahl och talljordh             32/56 }
XIII. Graan och biörckjordh     7/56 }
XIV. Graan och biörckjordh    50/56 }
    1 36/56 tunnlandh fördeles således: (Till D:) 1 27/56    (Skattevtjord:) 6/56

6. 3 5/7 tunnlandh kerrwald á 3 lass                         11 1/7
7. 6 9/56 tunnlandh hårdwald á 1 1/4 lass                  7 7/9
8. 4 11/14 tunnlandh hårdhwald á 1 2/3 lass            7 41/42
9. 20 1/4 tunnland kerr och sydewald á 2 1/4 lass     45 9/56
10. 6 1/14 tunnlandh kerr och sältings wald á 2 1/4  13 37/56
0. 1 3/14 tunnland hårdwald                                        3
    88 2/3 lass, fördeles till hwarde-
               ra hemmanet således:
   A                      B                      C                  D                     Skatte vtjord
  Åker    eng        Åker    eng      Åker  eng      Åker    eng      Åker     eng
              22 1/6               22 1/6            22 1/6             22 1/6

11. 2 3/14 tunnlandh kerrwald á 2 lass             (A:) 4 3/17
12. 7 ½ tunnland kerrwald á 2 ½ lass 18 3/4   (A:) 6 1/4    (B:) 6 1/4    (D:) 6 1/4
13. 2 5/7 tunnlandh hårdwald á 1 ½ lass                             (B:) 4 1/14
14. 2 1/7 tunnlandh kerrwald á 2 ½ lass            (C:) 5 5/14
15. 1 6/7 tunnlandh kerrwald á 2 1/4 lass          (C:) 4 5/28
16. 2 5/7 tunnland kerrwald á 2 ½ lass                                                (D:) 6 11/14  

    Summa på hwardera gårdens åker och eng:
  A                              B                             C                               D                             Skatte vtjord
  Åker        eng          Åker        eng           Åker        eng            Åker        eng          Åker      eng
5 63/112  32 71/84    5 55/56  32 41/84    5 95/112  31 59/84    5 32/56  32 59/84    45/112  2 ½

    Hagar
17. Magerwald af biörck och tallskough, lyder till hemmanet     A.
18. Af skön ahlkerrwall mäst all igenom duglig till eng att rödia B.
19. Endel af kerrwald, men störste delen moo marck hörer till    C.
20. Berg och steenmarck med små tallskoug mäst öfwer alt         D.

Är bolby och hafwer knapp skoug till brendzle och hegnernas wed macht hållan-
de, men nödtorfftigt muhlbete, så i hegnerna som på vthmarcken, hwil-
ket Cartha nogare på sin wederbörlige rum lärer uthwysa.
Fiskie uti jnsiögarna Långhalsen och Fylarn medh winter och sommar note-
drächter, sammaledes medh katze ståndh och mierdelägen, om sommar
uthi leeke och andre tyder, nödtorfftigt.
Humblegårder kunna till alla gårdarna jnrättas.

Räntan effter Methoden på hwardera gård är    20 : 12 : 12 Sölfwermynt

    Mätte Anno 1690 aff
    Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Betna Sochn
Hwalstad och Åkra egor
Binklinge egor på denne sidan
Ung tallskoug och beetes kerr
Mager marck
Biörcktorp
Hallstorp
biörck skough
Ek och hassel skough

Berg och steen marck med små biörck skough
Långhalsen Lacus
bysens Allmennigh
Filarn Lacus
Kerr
Farneby
Stenig marck med små tall graan och biörckskoug,
god betesmarck der ibland
Wrena bys egor
Ogagnelig marck med små biörck och tallskough
Skallota bergh
Ahlkerr

Stenig marck
Tofsund

Scala Vlnarum

__________________________
1) Egentligen hwilka