C10:250

(Kartakter som hör ihop:
C10:248 Skogskarta Kuhlstad och Frännestad
C10:249 Frännestad anteckningar från 1779
C10:250 Frännestad text och kartbild
C10:251 Kuhlstad hela överskriften
C10:252
Kuhlstad text och kartbild + anteckningar från 1779)

(Överskrift:)
Willåtinge härad        Helliestad Sochn

Frännestad A. Skatte Cronohemman 1, Cavallerie på lön anslagit
                   B. Förr detta gammalt Cronohemman 1, men nu af
                       hans Excellence Herr Kongliga Rådet och General Gouverneuren
                       högwälborne Grefwe Jacob Johan Hastfär åter
                       vnder frälsse uthbytt. Desse hemman hafwa uti
                       alla lägenheeter lyka stång tahl enär utjorden,
                       som detta Cronohem påföres inberächnat är.
                                                                                               A                      B                   
                                                                                              Åker        Eng   Åker        Eng
1. Starck och jämbnflåt gran och eenjord      8 8/56
2. Starck och högländh graan och talljordh  6 20/56
3. Starck och jämbnflåt leerjordh               14 36/56
4. Högländh och starck graan och enjord     5 42/56
        35 tunnlandh, hwaraf åhrligen                                       8 42/56            8 42/56
5. Nyplögningar starck granjord 1 16/56 tunnland årligen      36/56

    Söörengen
6. 1 3/14 tunnlandh skönwald á 4 lass af tunlandet 4 6/7
7. 9 13/14 tunnlandh kerrwald á 3 ½ lass    34 3/4
    Torssmyran
8. 2 3/7 tunnlandh hårdwald á 2 lass    4 6/7
9. 5 13/14 tunnlandh kerrwald á 3 ½ lass 20 3/4
    Wästerengen
10. 1 5/7 tunnlandh hårdwald á 3 lass    3 6/7
11. 6 6/7 tunnlandh kerr och fräckenwald 2 ½ lass 17 1/7
12. 6 3/7 tunnlandh hårdwald á 1 ½ lass    9 1/14
13. 4 9/14 tunnlandh hårdwald á 1 lass    4 9/14
        98 11/14 lass. Fördelningen                                                      49 11/28            49 11/28
                
    Näset
14. Af slätwald och lermarck största delen,
    dels kerr och stenmarck med små tallbu-
    skar, kommer bägge gårdarne till, och kan
    vnderhålla 6 koor tills engiarna gees op.

    Hagar och tompter
15. En dehl af släterwald, dels med berg och
    stenmarck, kan vnderhålla 2 koor, begge
    gårdarn hafwa denne hage tillhopa.
16. Stenig beteswald med ehnskoug, för 2
    kalfwar kommer A till.
17. Af hårdwald med små ahlskoug, kan föda
    1 kalf, kommer B. till
18. Gräästompt kan föda 1 kalf, till A.
19. Gräästompt för 1 kalf till           B.

Ähr Bohlby och hafwer små fångskoug af gran och tall till gerdzell och stöör, med
små biörck skoug iblandh, hwilken till en dehl medh Kullstadt är twistigh
Jtem nötorfftigt muhlbeete på vthmarcken. Här om besees Chartan före
gående bladh.
Fiske med 2 katzeställen, åthskillige mierdelägen och sommar nothewarp, till hwardera
gården, uthi jnsiön Bågen för dess landh och strandh, kan fångas i Leeketyderne ged-
dor abbor och mörtar, så wähl som andre tyder om åhret.
Humblegård till A. 100 stenger. Till B. 30 stengers landh.

    Fundamentet till Räntan som föllier
    Åkren á 6 korn                 22 : 4 : 18
    16 ½ lass höö á 20 /:        10 : 10 : -
    fiskie                                     :      : -      

(Text på kartbilden:)
Steenmarck och små biörkskog
Åkermarck mäst öfwer alt
Släät och mager hårdwald
Stenbacka med små biörckskog
Stenmarck med små biörk och eenskoug
Frännesta
Stenbacka med små enskog
Frännesta wyken
Leerjord och åkermarck
Bågens deel

Scala Vlnarum