C10:252

(Kartakt i flera delar
C10:248 Skogskarta Kuhlstad och Frännestad
C10:249 Frännestad anteckningar från 1779
C10:250 Frännestad text och kartbild
C10:251 Kuhlstad överskrift
C10:252
Kuhlstad text och kartbild + anteckningar från 1779
C10:254 Kartbild över Brynnielstorp och Kulstatorp
)

(Överskrift som kan läsas på C10:251)
Willåtinge härad        Helliestad Sochn

Kuhlstad A. Cronohemman 1.    B. Sammaledes Cronohemman 1.
        Bytte ifrån Konglig Mayestät och Cronan 1695 af hans
        Excellence Herr Kongliga Rådet och General Gouverneuren hög-
        wälborne grefwen Jacob Johan Hastfer, och bestå af
        vnderteknade lägenheeter och Räntor.
                                                                                        A                      B                   
                                                                                        Åker        Eng  Åker        Eng
                                                                                        tunnland  lass  tunnland  lass
25. Starck och flååt graan och enjordh 14 16/56
26. Medellmåttig starck graan och enjordh 5 40/56
27. Medellmåttig starck graan och enjord 15 48/56
        35 48/56 tunnlandh. Fördelning                                17 52/56        17 52/56
28. Starck graan och enjordh                                                  16/56
29. Sammaledes                                                                                             8/56       
        Summa på hwar gårds åker                                       18 12/56        18 4/56
    Men åhrlige vtsädet är halfparten                                   9 6/56            9 2/56

30. 5 ½ tunnlandh hård- och sköönwald á 4 lass 22                                               
31. 9 4/7 tunnlandh kerr och fräckenwald á 3 ½ lass 33 ½ 
32. 4 4/7 tunnlandh kerrwald á 2 lass af tunlandet 9 1/7
33. 5 4/7 tunnlandh hårdwald á 3/4 lass        4 5/28
34. 9 1/7 tunnlandh hårdwald á 1 lass            9 1/7
        78 27/28 lass. Fördeles                                                          27 27/56        27 56/281

    Hagar och tompter
35. En dehl af berg och stennig marck, dels af
    steenmarck med små betes parcker, med
    små biörck och tallskough, kan föda 10 koor,
    hörer bägge gårdarna till.
36 : 37. Af stenig moomarck kunna föda 2 kalfwar till A.
38. Af stenig marck med små eenbuskar, bete för 2 kalfwar till B.

Bohlby, och hafwer nödtorfftig byggnings och fångskog,
sampt muhlbete på vthmarcken. Chartan på skogen fins
föregående andra bladet.
Fiskie, ett katzeståndh hwardera gården i Siööwyken och
    åhn, fångas i leeketyden gäddor, abbor och mörter.
Humblegard till A. ingen. B. 50 stängers landh.

Brynnielstorp Oskattlagd på Kuhlstad egor
        fins näst fölliande andra bladet Annoterat.2

    Fundament till jordebooks och hemmans Räntor
    A. Åkren á 5 ½ korn            20 : 16 : -
        11 lass höö á 20 %             6 : 28 : -
        Skougen                             2 : 8 : -
        Muhlbetet                           - : - : -
Brynnielstorp Räntan kommer halfparten till hwar gården.

    B. Med lyka Ränta som A.

(Senare text:)
År 1779 äro Kuhlsta Bys ägor, som genom byte gått
til framlidne General Gouverneuren Herr Jacob Johan
Hastfer til uträckning pröf-
wade, hwarwid Jnnehållan för undanskrefne numrer
äro befunne som följer
  Numero 25. Åker                14.    4
                26. dito                    5.    28
                27. dito                  15.    7 3/4                  
                28. dito                    -      8 
                29. dito                    -      4
                30. Äng                   5.    11 1/4
                32. dito                   4.    14 ½
                34. dito                   9.    30
Jnnehållen för de öfriga numrer äro lika med Beskrifningen,
hwarwid dock anmärckas at 2 tunnland 9 kapland synes böra
läggas till innehållet för Numero 33, hwilket innehåll är medelst
en puncterad linea på Chartan afskildt.
        Gottfrid Jhn

(Text på kartbilden:)
Berg och backar med små ekeskough och några ekar iblandh
Steenbacka och moojord
Kuuhlstad
Stenig doch god åkermarck
Frännesta wyken En dehl af Bågen

Alnar
______________________________
1) Siffrorna felvända, borde vara 27 28/56
2) Kartbild över Brynnielstorp, se C10:254