C10:253

(Överskrift:)
Willåtinge härad        Helliestad Sochn

Näsby Cronohemman och gement Rusthålld vnder Konglig Mayestäts
           Lyf Regemente, består af vnderskrefne lägenheeter.
                                                                                                 Åker        Eng
                                                                                                 tunnland  lass
1. Starck graan och enjord af flåt och djup 10 20/56
2. Grund jääs och flåt leerjord                      7 48/56
3. lagom högländ starck, diup graan och enjord 2 32/56
        20 44/56 tunnland, hwaraf årligen berächnas                 10 22/56

    Wäster Engen
4. 5 2/7 tunnland hård och sydewald tillhoopa á 2 lass 10 4/7
5. 5 5/14 tunnland hårdwald á 1 lass        5 5/14
    Öster Engen
6. 9 1/7 tunnland ekeskougs hårdwald á 1 ½ lass 13 13/28
7. 1 6/7 tunnland kerrwald á 1 ½ lass    2 11/14
8. 1 ½ tunnlandh syde och kerrwald á 1 ½ lass 2 1/4
9. 1 4/7 tunnlandh hårdwald á 3 lass    4 5/2                                        39 1/7

    Hagar
10. Af små tall och ahlskough, beete för 8 koor.
11. Af höglände hårdwalds backar, bete för 2 koor
12. Samma slags wald, kan vnderhålla 2 kalfwar
    Holmar
{13. Keringhomen af stenig moomarck,
{14. Kalfholmen stenig moomarck, bägge för 2 kalfwar

Skougen och muhlbeetes beskaffenheet är på sine wederbör-
lige ställen i Cartan antechnad och beskrifwit.
Gallstrands fiskie med nootedrächter af 4 a 5 warp om
sommaren kan illa fisketygen och arbetet betala.
Kupe humblegård till 200 stengers landh.
    Fundamentet till Räntan
    Åkren á 5 ½ korn            21 . 1 : 10
    9 lass höö á 24 %              6 : 24 : -
    Muhlbete                           - : 6 : -
     Skougen                           2 : 16 : -
     Humblegården                 - : 8 : -            30 : 23 : 10

Anno 1693 Mätt af Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Kuhlstad egor

HörnstafwenStenig beetes- marck med biörck och ekeskough
betesmarck
Berg och stenig marck, med små biörck och tall-
skoug något småt timber der ibland
Söderby egor
Måse af pårss liungh
Sancke lindor
Säncke lindor
Gräslindor
Näsby
Steenbacka
Gräslinda
Berg och stenig marck med små biörck- och ekeskoug
Berg och stenig marck
Ahlkerr god engs wald    af ung tall och biörckskoug
Hörnstafwens flisa
Bågen Lacus