C10:254

(Kartakt inskannad i två delar
C10:254 Senare text på invikt pappersbit
som täcker för delar av texten
C10:255 Text och kartbild
)

(Senare text nedtill:)
År 1779  års ägorne för Kuhlstatorp
och Brynnielstorp, såsom uti Bytet
med framlidne General Gouverneuren hans höghet
grefwen Jacob Johan Hastfer inbegrepen,
til uträkning pröfwade, samt
jnnahållan för nedanskrifne numrer
befunna, så som följer:

    Kulstatorp
Numero 39. Åker        2. 3
              40. dito          3. 26 5/8
              41. Äng         7.  -
              42. dito          4. 10
              43 dito           3. 20
    Brynnielstorp
              45. Åker        1. 16
              46. dito          1. 21 ½
              47. Äng         3. 22 ½   
              48. dito         2. 9

Wid jnnehållet af Numero 42 anmärckes, at
de utförda 4 tunland 40 kapparna äro räcknade til en
på Chartan befintelig blind linea, utom hwilc-
ken ännu befinnes 1 tunna 21 kappar, som synes böra
tilläggas.
                 Gottfrid Ihn