C10:257

(Kartakter som hör ihop:
C10:256 utägor till Wybyholm
C10:257 Överskrift och text
till Wybyholm samt senare text
C10:258 Kartbild Wybyholms kungsgård
C10:268 Oskattlagda torp till Wybyholm
)

(Överskrift:)
Willåtinge härad
Årdala Sochn

Wybyholm Konungsgård vthan hemmantahl och ränta i Cronones Rächen-
skaper anteknad och opfördh, hafwer hans Excellence Herr Kongliga Rådet
och General Gouverneuren högwälborne gref Jacob Johan Hastfähr,
Anno 1695 af Konglig Mayestät och Cronan sig i vnderdånigheet tillbytt,
hwilken effter wanlig Ransaakning och mäthning fölliande lägenhee-
ter är befunnen att innehafwa. Hwar effter Räntan och hemman-
talet, enigt Skattläggnings Methoden proportionaliter berächnat warder.

                                                                                            Åker        Eng
1. Högländ starck graan och eenjord    29 48/56
2. Starck graan och eenjord                  39 22/56
        68 4/56 tunnlandh. Åhrlige vtsädet                            34 2/56
3. 27 tunnland kerr och frächenwald sampt endel
    syde och hårdwald á 2 lass af tunnelandet    54

Oppeby Måse på Oppeby         }  8. 39 tunnelandh
egor i Helliestadh Sochn          }     måse och dywald
5/8 myhl från Wybyholm be-   }     á 3/4 lass   29 1/4
lägen. Afrytat föregående blad }

Engöön En öö i Bågen}   {9. 5 4/7 tunnelandh
belägen, afrytningen   }    {    hårdwald á 2 lass 11 1/7
finnes belägen uty      }    {10. 8 ½ tunnlandh
Jnsiön Bågen              }    {    kerrwald á 2 lass  17
                                         {11. 1 1/7 tunnlandh
                                         {    hårdwald á 1 lass 1 1/7                        115 3/4

    Hästhagen
20. Af hårdwald och eckeskoug, endehl med berg och tallskog.
    Oxhagen
21. En dehl af släätmarck men störstedelen Moo och sten
    marck bewuxen med tall och gran skough.

    Diuuröön
    Af grof biörck och graan skough, sampt god
    beetesmarck och brukas för hästar och vng
    booskap.

Skoug och muhlbetes beskaffenheet finnes på Chartan antechnadh
Fiskie uti Jnsiöön Bågen till 15 katzestånd, åtskillige sommar och winter
nootwarp, Jtem med mierdelägen uti mörte och abborleeken.

    Humblegård
22. till 1100 dugelige kupor men 5500 stengers landh.
En trägård på holmen kring och wed huset, med åthskillige fruchtbärande vnga
Trään och andre Plantacier wähl inrättat.

Fölliande Ränta på denne gårdh effter Skattläggnings Methoden opsatt.
                                {Åkren á 5 ½ korn            79 : 4 : 18
                                {23 ½ lass höö á 20 %      14 : 22 : -
Står för 3 mantahl  {Beete för 20 koor               1 : 8 : -
                               {Humblegården                  10 : 4 : -         105 : 6 : 18 Sölfwermynt

Åhrdalaby Cronohemman 1, afhyst och brukas under Wybyholm består af
                  följande godheet.
24. Starck och högländh graan och eenjordh    14 6/56
25. Samma slags jordemån                                 8
        22 6/56 tunnland Men årligen halfparten                               11 3/56
26. 12 9/14 tunnlandh syde och hårdwald á 1 lass 12 9/14
27. 57 2/7 tunnlandh dywald wähl röyd men myket swag 37 5/14
28. Tufwig kerrwald, kann ey rächnas annat än
    för beete.
  
Broosätters fiäll - Som intet än är mätt skattas för     - 16                             66

Detta är en särskilt bohlby hwilkens uthegor finnes närmäre vnderrättelse om
af Chartan.
Oskattlagda torp på Wybyholms och Åhrdala bys egor finnes anteknade

Den Methodiske Räntan som föllier
    Åkren á 5 korn           22 : 12 : -
    Höö 22 lass á 16 %    11 : - : -
    Skog och beete            2 : 24 : -        36 : 4 : 16

(Höger sida, senare tillfogad text:)
År 1779 är denna Charta, för
jämföring skull med General Gou-
verneuren hans höghet Grefwe Jacob Johan
Hastfers byte, pröfwad, då jnnehållen
för nedanskrefne Numrer befants
som följer:
    Vibyholms Konungsgård
Numero 1.        25. 20. 9/16
              2.        39. 19
              8.        40. 4
              9.        6. 14
              11.      1. 10

    Åhrdala by
24.                    13. 28 1/81
25.                     8. 20
26.                    11. 20 ½
27.                    52. 23 ½

De öfrige Numrers Jnnehåll
äro lika med Charta Beskrif-
ningen.
              Gottfrid Jhn

__________________________________   
1) Siffrorna i första raden här överstrukna