C10:260

(Kartakter över Näsby:
C10:259 Hela överskriften och senare tillfogad text
C10:260 Text och kartbild

C10:272 Skogskarta Nääsby och Skiählby)

(Överskrift från C10:259)
Åhrdala Sochn        Willåtinge härad

Näsby Cronohemman 2. Men genom bythe Herr Kongliga Rådet
           och General Gouverneuren högwälborne Grefwe Jacob Johan
           Hastfers frälse, desse twenne gårdar äre bygda uti
           ett, och hafwer fölliande lägenheeter.
                                                                                              Åker        Eng
1. Starck graan och talljord                            7 52/56
2. Starck grund högländ tall och biörcklerjord 3 12/56
3. Jämbn belägen graanjord                            2 7/56
4. Lagom högländ graan och eenlerjordh       8 44/56
5. Högländh och backu stark lerjord             10 20/56
    Vnderlagt Wybyholm, föregående Blad
IV. Starck graan och biörck leerjord              6
        38 23/56 tunnlandh. Men årligen                                19 23/112
7. 9 ½ tunnlandh kerr och fräcken wald á 2 ½ lass 28 ½
8. 4 1/7 tunnlandh hård och skönwald á 2 lass 8 2/7
9. 5 5/7 tunnland kerr och fräckenwald á 1 lass 5 5/7
10. 14 11/14 tunnland kerrwald á 1 lass        14 11/14
11. 8 9/14 tunnland kerr dy och trindstarrwald
                 á 3/4 lass                                         6 27/56
12. 4 11/14 tunnland kerrwald á 1 ½ lass        7 3/28
    Vnderlagt Wybyholm, föregående blad
XII. 57 tunnland släät kerr och måsewald medh fräcken
    walds parcker á 1 lass                                 57                                  127 33/56

    Hagar
14. Af berg och stenig marck, med graan och tall
    skoug, beete halfwa sommaren för 4 koor.
15. Af moomarck och ättehögar, kan vnder
    hålla 4 koor halfwa sommaren.

Bohlby innom sin egen staf redd och råågångh,
hafwandes nödtorfftig wed och gärdzell skoug sampt muhlbe-
te, men timber intet; widare besee Carthan folio    -
Fiskie med 2 katzeståndh uthi gädde- mörte och abborlekar-
ne åthskillige mierdelägen och sommar notwarp j Jnsiön Bågen,
kan fångas till nödtorfften om wår och sommar tyderne men
wintertyden lytet.
Humblegårdar inga ännu inrättade. Kan ey heller lägenheet
finnas der till.
Till Jordebokz och mantals Räntorne är fölliande fundament.
    Åkren berächnas á 5 korn        21 : 27 : 7
    22 ½ lass höö á 20 /:                14 : 2 : -      35 : 29 : 7

    Andre gården som består
    af lyka lägenheeter, sammaledes                 35 : 29 : 7

(Text på kartbilden:)
Grund leerjordh och åkermarck
Skählby egor
Stenige beetes backar
Nääsby
Wybyholms egor
dam
Bågen Lacus   

Alnar Swenska