C10:261

(Kartakt inskannad i två delar och en skogskarta:
C10:261 Överskrift, text och senare tillfogad text
C10:262 Kartbild
C10:272 Skogskarta Skählby och Nääsby
)

(Överskrift:)
Willåtinge härad    Åhrdala Sochn

Skiählby    {A. Cronohemman ett heelt, har i byamåhl lyka med B.
                  {B. Cronohemman ett heelt, eger lyka med sin granne A.
Desse haar hans Excellence Herr Konglige Rådet fältmarskalcken och General
Gouverneuren högwählborne Herr Gref Jacob Johan Hastfehr, emot
Möllery godset i Skåne, af Konglig Mayetät och Cronan i vnderdånighet
vthbytt och äre effter wederborlig mät och ransakning af fölliande
willkor och lägenheeter bestående, och till sine der effter proportionerade Räntor
vtsatte.
                                                                                               A                      B                   
                                                                                               Åker        Eng  Åker        Eng
                                                                                               tunnland  lass  tunnland  lass
1. Medellmåttig starck graan och eenjord    12 36/56
2. Högländ grund med sandmylla blandat leerjord 1 48/56
3. Medelmåttig starck och lagom högländt granjord 19 36/56
4. Grund och backu grund och högländ tall leerjord 4 28/56
5. Medellmåttig starck graanjord                    3 12/56
6. Grund tall och biörck leerjord                    4 12/56
7. Starck graan leerjord                                   1 8/56
         47 tunnlandh hwaraf åhrligen berächnas för hwar          11 42/56        11 42/56
8. 13 2/7 tunnlandh kerr och fräcken wald á 3 lass 39 6/7
    Lillengen
9. 3 1/7 tunnland kerr syde och hårdwald á 2 lass   6 2/7
    Lång engen
10. 1 2/7 tunnland hårdwald á 2 lass                      2 4/7
11. 10 tunnlandh kerr och tranebärss måsewald á 1   10                      
12. 7 4/7 tunnland kerr och fräckenwald á 1 1/4 lass 9 13/28
13. 6 5/14 tunnland kerr trindstarrwald á 3/8 lass    3 43/56
14. 4 5/14 tunnland mager hårdwald á ½ lass      2 5/28
15. 4 tunnland hårdwald á 1 lass                          4 
16. 9 ½ tunnland kerr och grof starrwald á 3 lass 28 ½
17. 10 tunnland kerrwald á 2 lass                          20 
18. 3 6/7 tunnland kerrwald á 2 lass                       7 5/7
+ 19. 14 3/7 tunnland kerrwald á 2 lass                28 6/7
        163 11/56 lass, hwar af halfparten hwardera gården                    81 67/112          81 67/112

    Hagar och tompter
191. Består af stenig marck, kan föda 2 kalfwar
    halfwa sommaren, kommer A till
20. Af lyka beskaffenheet lyder till B.
21. Berg och stenig marck af graan tall och biörck
    skough, kan föda 12 koor halfwa sommaren, kom-
    mer bägge gårdarne till
22. Af hårdwaldsmarck med små biörckbuskar
    sampt en del något stenig kan föda 2 koor halfwa
    sommaren, lyder till bägge gårdarna.

Desse hemman äre Bolby, och i vthmarcken som andre egorne lyka
rådande, hafwande nödtorfftig skoug, af smått timber, gärdzellstöör och wede
wedebrand sampt muhlbeete, hwarpå en särdeles Charta nästfölliande 7de
bladet finnes upprättat.2
Fiskie för deras landh och strandh 6 katzeståndh, åtskillige mierdelägen,
sommar och winternotwarp, kan somblige åhr fångas gäddor braxen
mörter och abborar, till nödtorfften, men slår ofta feelt, och kan detta
arbetet och omkostnaden alltydh ey betala.
Afgärda hemman och torp, finnas nästa blad
här effter.
Humblegårdar till hwart hemman 200 stängers landh med rys inrättade.
Ofwanstående lägenheeter komma i Consideration till Räntan som föllier
    Åkren berächnas á 5 ½ korn        26 : 30 : 15
    29 lass höö                                   18 : 4 : -
    Fiskie     -
    Skougen -
    Beete                                              - : 10 : -
    Humblegården                               - : 8 : -     

    Andra gården sammaledes

(Senare tillfogade anteckningar på en uppvikt flik av kartan:)
År 1779 äro Skiählbys ägor
som genom byte gått til framledne
General Gouverneuren hans höghet grefwe
Jacob Johan Hastfer, til uträckning
pröfwade, hwarwid jnnehållen
för nedanskrefne Numrer äro
som följer:
                             Tunnor  kappar
Numero 1                13.      20
              3                19.      6 3/4
              7                1.        7 ½
              8.               13.      16
              9                3         20 ½
              10               -         26
              11              11.       18
              12              7.         25
              13              6.         5
              14              4.         19 ½
              15              4.         12 ½
              16              11.       20
              17               9.        13    
            +19              10.       20
Härwid anmärckes at Numero 15 och 16
icke finnas på Chartan utsatte, hwar-
emot en ängs figur är onumererad,
med hwilcken Nummer dock en an-
nan dylik figur finnes wara märckt;
Således äro innehållan af desse figurer
med Chartae Beskrifningen jämbförde,
hwaraf befinnas, at 15 hörer til det
onumrerade figuren och 16 til den större
af de figurer, som äro tecknade med 18.
                Gottfrid Jhn        

_____________________________
1) Siffran 19 upprepas, därför har ett kryss lagts till framför
    första siffran 19.
2) Här avses C10:272