C10:264

(Kartakt i två delar:
C10:263 Senare text
C10:264 Text och kartbild
)

(Överskrift:)
Willåtinge härad        Åhrdala Sochn

Stora Höökmora Cronohemman ½, detta jämpte effterfölliande hemman,
                            äre Anno 1695 ifrån Konglig Mayestät och Cronan
                            af hans Excellence Herr Kongliga Rådet
                            fältmarskalcken och General Gouverneuren
                            högwälborne Herr grefwe Jacob Johan Hastfeher
                            i vnderdånigheet uthbytte, och af nedan skref-
                            ne lägenheeter bestående,
                                                                                            Åker        Engh
26. Starck sampt jembn flåt graan och talljordh  3
27. Samma slags jordemån                            4 50/56
28. Starck graan och biörckjord                     1 6/56
        9 tunland men åhrlige vtsädet                                     4 28/56

    Halfparten med Lilla Hökmora
29. 7 5/7 tunnlandh kerr och fräckenwald
               á 2 lass är 15 3/7 lass                       7 5/7
30. 6 tunnlandh starr och  fräckenwald á 1 lass   6
31. 13/14 tunnlandh kerrwald á 1 ½ lass     1 11/28
32. 1 11/14 tunnlandh hård- och kerrwald
                tillsammans á 1 ½ lass                 2 19/28                       17 11/28
    Hage
33. Stenig marck med små biörckskough. Kan föda 5 koor
    halfwa sommaren. Humblegård om 30 stengers landh.
    Räntan effter skattläggnings Methoden
        Åkren á 4 korn            6 : 26 : 16
        4 lass höö á 16 %        2 : - : -            8 : 26 : 16

Lilla Höökmora Cronohemman 1/4, af ofwannembde
                           byte, Brukar och jnnehafwär
34. Något grund graan och tall leerjord            2 44/56
35. Medellmåttig starck gran och tall leerjord  3 16/56
        6 4/56 tunnland, hwar af årligen brukas                      3 2/56
         
     Halfparten med Stora Hökmora
29. Effter ofwanskrefne vthrächningh löper
      i proportion                                                7 5/7
36. 5 2/7 tunnlandh kerr och fräckenwald á 1 lass 5 2/7                    13
        Hage
37. Af moo och steenmarck med små tall och biörckskoug
    kan föda 3 koor halfwa sommaren öfwer.
    Humblegård om 30 stengers landh
    Fundamentet till hemmans och jordebooks Räntan
        Åkren á 4 korn            4 : 17 : 17
        3 ½ lass höö á 16 %    1 : 24 : -        6 : 9 : 17

Sågtorpet Cronohemman 1/4. J lyka måtto uthbytt till frälse.
38. Starck och högländh graan och enjord    3 48/56
39. Högländ starck graanjord                        3 24/56
40. Medellmåttig starck leerjordh                    24/56
        7 40/56 tunnlandh. Men åhrlige vtsädet                        3 48/56
41. 2 9/14 tunnlandh hårdwald á 1 3/4 lass    3 5/8
42. 1 11/14 tunnlandh kerrwald á 1 ½ lass     2 19/28
43. 14 4/7 tunnlandh kerrwald á 3/4 lass        10 13/14                      17 13/56
    Hager
100. Af stenig marck med små biörck och tallskough,
    kan föda 4 koor tills engen gees opp.
44. Af berg och stenig marck, kan föda 1 kalf
Humblegård om 30 stängers landh.

    Methodiske Räntan
    Åkren berächnas á 4 korn    5. 28: 7
    4 ½ lass höö á 16 :/              2 : 8 : -        8 : 4 : 7 Sölfwermynt

(Text på kartbilden:)
Soldat stuga
Soldatens engh
Grund och odugelig leerjord
grund åker marck
Sågtorpet
Steenmarck med små biörckbuskar

Desse hemman äre belägne på Skiälby egor,
hafwa skoug så godt som Bolbyn. vide föregående blad

Moomarck med små biörckskough
Åker marck
Ölientorp
Stenig marck af tall och biörckskog
Moo leer marck
Lilla Höökmora
Stora Höökmora
Små biörck och graan

Alnar