C10:265

(Överskrift:)
Willåtinge härad

Herrgölet, Cronohemman 1/4, bytt till Wybyholm 1695. Vptagit på Skälby egor.

                                                                                             Åker        Eng
                                                                                             tunnland  lass
52. Starck tall och graan leerjordh    2 16/56
53. Sammaledes                                3 40/56
        6 tunnlandh. Men åhrlige vtsäde halfparten                  3
54. 13 tunnlandh kerrwald á 1 lass, af tunlandet                                 13
    Hagar
55. Af hårdwalds beete, kan föda 2 stycken kalfwar
    Lagda till en:
{56. Af berg och stenig marck med små biörckskoug,
{    för 2 koor      
{57. Mager hårdwald marck, för 2 koor. Humblegård
        15 stenger
    Fundamentet till Räntan
    Åkren á 4 korn           4 : 17 . 19 }    6 : 9 : 19
    3 ½ lass höö á 16%    1 : 24 : -   }

Matteslöten Oskattlagd på Skälby egor, och har fölliande
                    lägenheeter
62. Starck och grund tall leerjordh        24/56
63. Starck och grund tall leerjordh        32/56
        1 tunnlandh men årlige vtsädet                                      ½
64. 3 4/7 tunnland kerrwald á 1 ½ lass                                             5 5/14

    Höökstugan
58. Starck mooleerjord 32/56 tunnland
59. Sammaledes 34/56 tunnland är årligen                            33/56
60. 2 11/14 tunnlandh kerrwald á 1 lass                                            2 11/14
    Hage
61. Af mager hårdwald för 1 koo hela sommaren.

(Text på den övre kartbilden:)
Moomarck och tallskough
Matteslöten
Kalftompt 1 kalf

(Nedre kartbilden:)
Mager moowald
Höökstugan
Mager moo och leermarck
Moomarck
Stenbacke
Stenbacka
Herrgölet

Alnar

(Senare text på kartbilden:)
Åhr 1779 pröfwades
uträkningen öfwer
Herrgölets ägor, så-
som inbegrepen uti
aflidne General Gouverneu-
ren hans höghet grefwen Hast-
fers byte med Konglig
Mayestät och Kronan, då
Jnnehållan för nedan-
skrefne numrer fants
som följer
                            Tunnor kappar
Numero 52.            2        3 1/4
              53.            3        20
              54.            14.      -
                                         Gottfrid Jhn