C10:266

(Överskrift:)
Åhrdala Sochn

Fiskiartorpet Cronohemman 1/4. Afgärda på Näässby Bolbys egor,
    Bytt till frälse vnder Wybyholm Anno 1695 och har fölliande lägenheeter.
                                                                                                      Åker        Eng
                                                                                                      tunnland  lass
20. Medellmåttig starck gran och biörckjord örblandat 1 32/56
21. Medellmåttig starck biörckleerjord                        2 14/56
22. Starck graan och talljord                                           40/56
        4 30/56 tunnland Årlige vtsädet halfparten                          2 15/56
23. 5 3/7 tunnland kerr och fräckenwald á 1 ½ lass      8 1/7
24. 4/14 tunnland mager hårdwald á 3/4 lass                9/28
         Kan slåås i Måsen                                                 3                           11 13/28
    Hagar
25. Af mager hårdwald, kan föda 2 kalfwar
26. En dehl stenig marck, delss måswald medh
    tall och biörckskough,
    för 2 koor halfwa sommaren
Nödtorfftig skoug och mulbete med Bolbyn.
Fiskie af kräftor och små Rudor i Limsiön
    Räntan effter Methoden
    Åkren á 4 korn        3 : 14 : -
    3 1/4 lass höö          1 : 20 : -
    Fiskie                         : - : -        5 : 2 : - Sölfwermyn

Muurmestartorpet Oskattlagd på Skälby egor, är i Skattläggningen
                              ey högre än för 20 /: daler utsatt. NotaBene
45. Starck grund tall lerjord. 1 26/56 tunnland. Medellmåttig
     starck lerjord utj Numero 46. 1 46/56 tunnland är årligen        1 36/56 tunnland
47. 4 4/7 tunnland kerr och fräkenwall á 1 ½ lass     6 6/7 lass.
48. 4/7 tunnland hårdwall á 1 ½ lass    6/7 lass
49. 1 13/14 tunnland kerrwald med små biörckskog á 1 lass.    1 13/14
                                                                                Allsamman                    9 9/14
    Hagar
50. 51. Bägge af moomarck och små tallskog för 4 koor och 1 kalf.

(Text på den övre kartbilden:)
Limsiön
Stenbacka
Måse med små tallskog
Fiskiartorp
moojord
Stenig marck och små biörckskog
moomarck

(Text på nedre kartbilden:)
Muurmestartorp
moomarck

alnar

(Senare text vid sidan av kartbilden:)
År 1779 äro ägorna, hörande til Fiskar-
torpet, för Bytet skull med framlidne Gene-
ral Gouverneuren, hans höghet Grefwe Hastfer,
pröfwade, och jnnehållan för nedanskref-
ne Numrer befundne som följer:
Numero 22             -    20 ½
              23             6.  13
              24.            -    22 3/4
                 Gottfrid Jhn