C10:269

(Överskrift:)
Willåtinge härad        Åhrdala Sochn

Mählby Cronohemman 1, hwillket hans greflige Excellence herr
            Kongliga Rådet och General Gouverneuren jaempte ne-
            danföre skrefne hemman och lägenheeter i
            vnderdånigheet tillbyter, består af dee egor
            här nedanföre antechnade ähre
                                                                                        Åker       Eng
                                                                                        tunland   lass
1. Starck gran och eenjord                       9 44/56
2. Starck och högländh gran oh enjord    12
        21 44/56 tunland
    Åhrlige vthsäde ähr hallfparten                                  10 50/56
3. 3 2/7 tunland hårdwall och kerrwall á 3 las 9 6/7
4. 1 tunland sydländ hårdwall á 4 lass    4
5. 1 3/7 tunland hårdwall á 1 lass            1 3/7
6. 2 3/7 tunland syd och trindstarwall á 1 lass 2 3/7
7. 3 13/14 tunland kerrwall á 1 lass        3 13/14
    Nykellängen
8. 2 5/7 tunland hårdwall á 1 lass            2 5/7
9. 1 tunland hårdwall á 2 lass                  2 
10. 9 tunland kerrwall á 1 ½ lass            13 ½                              39 6/7

    Hagar
11. Af stenig marck med berg och
    tallskoug, hwar i hallfwa som-
    maren 2 koor kan hafwa sin
    föda.
12. Berg och biörckskoug, bete för
    2 koor hallfwa sommaren
    Tompt
13. Af stenig marck för 2 kallfwar.

    Skoug och mulbete på fölliande
    fiärde syda annoterat,1 ähr
    till alla reqvisita nödtorfftigt.
    Fiskie med notedrächt och
    mierdelägen för hemmanets
    gallstrandh.
    Humblegård om 200 stengers landh.
    Räntans fundament, effter
    Methoden.
    Åkren á 5 ½ korn        24. 26. 1
    8 ½ lass höö á 20 öre    5. 10 : -
    Skough och bete           2. 24. -   
    Humblegarden              - : 8 : -   
                                                          33 : 4 : 11

(Text på översta kartbilden:)
afrögd och god betes marck
Stenig marck och godh betes marck
Afrögd backa och god betes marck
betesbacka
Akermarck med små granskog
Grof graan och biörckskough

(Nedre högra kartbilden:)
Släät åker marck
Steenbacka
Bågen Lacus
Mählby
Steenbacka
Sidländ marck
Bergh och steenmarck
Släät marck

(Nedre kartbilden t.v.:)
Berg och steenmarck med biörck och tallskog

Mätt Anno 1695
     af Erik Agner

Scala Ulnarum

(Senare text nedtill på vänstra sidan:)
År 1779 äro Mählby ägor
för bytet skull med framlidne
General Gouverneuren hans höghet
Grefwe Haastfer, til uträckning
pröfwade, och jnnehållen
för nedanskrifne Numrer
befundne som följer:

Numero 3        3.  6
              4        1.  2
              7.       4.  -
              9        1.  4 3/4
              10      9.  14
              8        3.  22

Anmärckes at 2ne åckerstycken
som på Chartan äro tecknade med
Numero 1 in uti ängen Numero 5, icke fin-
nas2 finnas i Beskrifningen uptagen
ey heller et ängstycke onumererade
wid Numero 9, innehållande de förra 24
och det sednare 29 kapland.
De öfrige Numrers innehåll äro lika med Beskrifningen.
                                            Gottfrid Ihn   

_____________________
1) Här avses C10:271, karta över Gnesunds och Mählby skogsägor
2) Överstruket