C10:270

(Kartakt inskannad i två delar
C10:270 En senare tillkommen anteckning döljer delvis texten
Texten är inte helt inskannad. Kartbilden syns däremot


Till Gnesundh hör även en skogskarta, se C10:271)

(Överskrift:)
Willåtinge härad        Åhrdala Sochn

                 {A. Cronohemman 1, men nu bytt under Wybyhollm,
Gnesundh {    egor i tegemåhl med Skattegården    5 stänger
                 {B. Skatte Cronohemman 1 har uthi tegskiffte 6 stänger
                        Beståendes denne by af effterskreffne egor.
                                                                                     A                      B                
                                                                                    Åker      Eng    Åker      Eng
                                                                                    tunland  lass    tunland  lass
1. Starck leerjord                          24 48/56
2. Medellmåttig starck lerjordh    22 8/56
        49 tunland
    Fördelningen effter öhrtahlet                                   22 15/56         26 41/56
3. Medellmåttig starck leerjord                                         26/56
4. Samma jordemohn                                                        20/56
5. Sammaledes medellmåttig starck lerjord                                            44/56
6. Medellmåttig starck leermylla                                                             40/56
7. Nyligen opplögd                                                                                    2/56
8. Nyplough                                                                                              34/56   
        Summa på hwardera gårdens vtsäde                    23 5/56           28 55/56
    Det årlige bruket ähr halfparten                               11 33/56         14 55/112
9. 28 tunland kerr och sydewall á 1 ½ lass    42
10. 7 tunland hårdwall á 3 lass                       21 
11. 17 tunland kerrwall á 2 lass                      34 
12. 8 3/14 tunland tufwig hårdwall á 1 lass 8 3/14
13. 13 tunland hårdwall med hasellskoug
                        á 1/ 8 lass                              1 5/8
14. 3 tunland sydewall á 4 lass                    12
15. 6 3/14 tunland kerrwall á 1 lass            6 3/14
        125 27/56 lass
    Fördelningen effter proportion                                              57 11/56          68 2/7

  Hage
16. Denne består af stenig marck med
    små biörckskoug, kommer bägge
    gårdarne till. Fins följande blad.

(Resten av texten dols av den senare anteckningen)

(Text på kartbilden:)
Steniger backa
Gneesund
Stenbacka

Stenbacka
Beetesbackar
Stenig marck
Diupt ahlkerr duger till eng
Ek och biörckskog

Anno 1695, Mätt af petter
Utter, men Renoverat af Erik Agner

Scala Ulnarum(Senare text:)
År 1779 äro, för jämförning skull
emellan de med Konglig Mayestät och
Kronan samt framlidne General Gouver-
neuren hans höghet Grefwe Jacob Johan Hastfer utbytte
lägenheter, Gnesunds ägor til ut-
räckning pröfwade, hwarwid jnnehål-
len för effterskrefne numrer äro befun-
ne såsom följer:
                                   Tunnor kappar
Numero 1. Åker            27.    27
              2. dito              20.    16
              3. enskildt         -       22
              9. Äng              8.      16
              11. dito            8.      16             
              12. dito            9.      12  
              13. dito           19.      4
              15. dito            6.      21
Jnnehållen för de öfriga numrer
äro lika med Beskrifningen
        Gottfrid Jhn