C10:274

(Kartakt i två delar:
C10:274 Text och kartbild
C10:275 Text som fortsätter på baksidan
               av en invikt flik av kartan
)

(Överskrift:)
Rönö häradh        Swärtha Sochn

            {A. Cronohemman                                ½
            {B. Frällssehemman 1 Förmedlat till    ½
            {    Assoren Herr Aron Sölfwersparres
            {C. Cronohemman ½ vpgifwit uti bythe till Konglig Mayestät och
Hoorn  {    Cronan af Salig Herr Johan Gyllenstiernas arfwingar till Biörck-
            {    sund.
            {D. Cronohemman                                ½
              Desse gårdar hafwa dels tegskiffte dels för sig siellfwa som
              vnderskrefne Beskrifningh uthwyser deras lägenheeter som föllier.

1. Kallftompt för 2 kallfwar                                A               B             C                D       
{2. Kallftompt bete för 2 kallfwar.
{3. Tompt, godt bete för 4 kallfwar
4. En lyten tompt bete för 2 kalffwar.
5. Twenne små tompter godt bete för
    4 kalfwar.
6. Diup och lätt talljord                3 52/56
7. Jämbn flåt tall och sandjord     2 4/56
        6 tunlandh
    Fördelningen effter stångtalet                      1 38/56      1 19/56      1 27/56      1 27/56
8. Sand och talljord                                            28/56
9. Sydländt ahl och talljord                                12/56
10. Lätt tall och moojord                                    16/56
11. Lätt ahl och sandjord                                                       40/56
12. Sand och Moojord                                                           28/56
13. Öhr och sandjord                                                                              36/56
14. Diup sand och öhrjord                                                                                       1 12/56
15. Lätt tall och sandjord                                                                                              8/56
16. Öhr och talljord                                                                                                     28/56
    Summa på åkren för hwardhera gårdarne   2 38/56       2 31/56       2 7/56        3 19/56
    Det åhrlige uthsädet berächnas hallfparten  1 49/56      1 31/112      1 7/112      1 75/112

17. 14 tunnland hårdwall á 2 lass    29
17. 1 ½ tunnland hårdwall á 1 lass  1 ½
        30 ½ lass
    Fördelningen effter stångtalet                                8 5/6            6 1/3          7 ½            7 ½
18. 5 tunnland kerr och sälltingswall
         á 1 ½ lass                                 7 ½
19. 1 ½ tunnland hårdwall á 1 lass   1 ½
20. 7 11/14 tunnland hårdwall med
        små hasellskoug á ½ lass          3 25/28
21. 2 1/7 tunnland hårdwall á 2 ½ lass 5 5/14
22. 1 13/14 tunnland sältingswall á ½ lass 27/28
23. 3 3/7 tunnland hårdwall á 1 ½ lass 5 1/7
        24 5/14 lass
    Fördelningen till alla lyka                                  6 25/56        6 25/56        6 25/56        6 25/56
24. 11/14 tunnland hårdwall med små
               ahlskoug á 1 lass                                        11/14
25. 2 4/7 tunnland med små biörck och
               ahlskoug á 3/4 lass                                     3 3/7
26. 11/14 tunnland hårdwall med små
              ahlskoug á 1 lass                                                          11/14
27. 1 3/14 tunnland hårdwall á 1 lass                                       1 3/14
28. 1 13/14 tunnland hårdwall á 3/4 lass                                                      1 25/56
29. 4 2/7 tunnland hårdwall med små
               ahlskoug á 1/4 lass                                                                                             1 ?/?
        Summa på åker och engh till hwardera gården:
    A                                B                                 C                             D                         
  1 19/112  19 41/24      1 51/112  14 65/84      1 7/112  15 11/28    1 76/112  15 ?/56  

    Hemholmen
Kan föda 4 kalfwar kommer A till
    Vthbergöön
Ingen skoug på uthan berg och steenmarck kan föda 18 killingar kommer A till
    Berghöön
Består af berg och steenmarck ingen skoug kommer A. och B. hallfparten hwardera till.
Kan föda alls 4 koor.
    Stickhollmen
Godt bete för 2 koor ingen skoug på, kommer C. till
    Säthsholmen
Ähr af små granskoug på, stenig marck kan föda 10 killingar kommer D. till

Denne by ähr belägen på Swärta Sochne Allmenning, hafwer god fångskoug
till gierdzell och stöör, lööf och små timberskog godt bete på uthmarcken.

(Texten fortsätter på baksidan av en invikt flik, se C10:275)

(Text på kartbilden:)
Utmarcken möter
Vth-marc-ken möter
Bergmarck med graan och tallskog
Graankerr
Horn
jämbn marck
Good beetesmarck med bergh och stenmarck med graan och hassellskog
Stäks egor
Saltsiön
Hemholmen
Ösbackfielen
Stickholmen
Berghöön
Uthbergöön
Sätsholmen

1694
Mätt af
Erik Agner

Scala vlnarum