C10:276

(Överskrift:)
Swärta Sochn

Sääby Cronohemman 1, Rusthålld under Konglig Mayestäts
           Lyfregemente, hafwer underskrefne lägenheeter
                                                                                         Åker      Eng
                                                                                         tunland  lass
1. Högländ starck gran och enjord      13 32/56
2. Samma slags jordemåhn                  11 36/56
        25 12/56 Tunland
    Det åhrlige uthsädet ähr hallfparten                            12 34/56
3. 27 tunland hårdwall á 4 lass                108
4. 6 4/7 tunland hårdwall á 3 ½ lass         23
        Summa på engiarna                                                                131
5. En lyten hage af slät marck, kan föda
    1 koo halfwa sommaren. 6. Stenig tompt 1 kalf.

Ähr belägit på Sochne Allmeningen,
som doch af andre byar på alla sydor
till mulbete ähr instängd, skoug kan
fuller längt uth på Allmeningen be-
komma om winter till wedbrandh,
men om sommaren intet mera än
hwad i den af Konglig Mayestäts der under-
för unte Jägarbacke till wed och gran-
timber ähr till att bekomma.
Humblegård 200 stängers landh.

(Text på kartbilden:)
Siösa engh
Swärta cronoengh
Gillinge egor på denne sydan möta
Gielsunds eng
Slääth marck
Steenbackar och små enskog
Säby

Steenbacka med små granskog
Jämbn betes wald och mager hårdwald
Steenbacka
Ekeby egor taga wid
Wästerberga egor
Jägarbacka Skön granskog

1695 Mätt
af Erik Agner

Scala Ulnarum